Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 945/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-07-14

Zakres stosowania postanowienia ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506/ o niepodawaniu do publicznej wiadomości nazwisk osób...
korzystających z pomocy społecznej /art. 36 ust. 2/ nie może być ograniczony z tego powodu, że inne przepisy przewidujące udzielanie świadczeń o podobnym charakterze - na cele...

K 6/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-03-23

. 350, nr 94 poz. 422 i nr 104 poz. 450/ w zakresie w jakim w myśl art. 20 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U nr 87 poz. 506/ odnosi...
się do domów pomocy społecznej, które zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne., 2. Art. 35 ust. 1 pkt 1...

SA/Kr 981/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-07-28

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji. Ustawodawca nie przewidział instytucji umorzenia zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej z przyczyn o których mowa...
w art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1991 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506/ - lecz odstąpienie od żądania takiego zwrotu. Jest to zatem uprawnienie gminy...

SA/Po 1391/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-12-30

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej (...). Zdaniem Sądu postępowanie przed organem I instancji oraz odwoławcze nie wyjaśniło...
,, Zabezpieczenie spłaty pożyczki winno być bowiem określone umową tak jak i jej sposób spłaty, co wynika z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej...

I SA 1083/92 - Wyrok NSA z 1992-11-06

społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506/, może ale nie musi być przyznana., Udzielenie takiej pomocy jest zależne od posiadania przez organ administracji środków finansowych...
oddala skargę. Pomoc w formie pożyczki pieniężnej przeznaczonej na ekonomiczne usamodzielnienie się w świetle art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy...

SA/Wr 139/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-06

i nauki, oświatę i wychowanie, kulturę i sztukę, opiekę i pomoc społeczną, ochronę środowiska i zabytków., Powyższa analogia w pojęciu celów społecznie użytecznych...
przez tę organizację winny polegać na spełnieniu zadań w sferze ochrony zdrowia społeczeństwa, nauki, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, opieki i pomocy społecznej oraz ochrony...

SA/Wr 795/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-10-13

w odwołaniu wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia, popartego pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to nie zasługuje on na uwzględnienie...
społecznej jest właśnie udzielenie koniecznej pomocy. Umorzenie nienależnego zasiłku pobranego przez osobę posiadającą gospodarstwo rolne byłoby niesprawiedliwe, skoro zasiłki...

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

i sportu, ochrony środowiska, charytatywne, kultu religijnego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. Wymienione cele...
i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego., W świetle...

IV SA 517/92 - Wyrok NSA z 1992-07-24

pomocy społecznej, domów dziecka i placówek społeczno-wychowawczych. Zestawienie przepisów par. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia pozwala wnioskować, że obowiązek ponoszenia...
, że zabezpieczenie powietrza przed zanieczyszczeniem wskutek używania pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi następuje za pomocą odrębnych środków, podjętych na podstawie odrębnych...
1   Następne >   3