Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 92/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-01-26

Gmina ma obowiązek wydać decyzję, jeżeli osoba zobowiązana do zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej zwróci się z wnioskiem o odstąpienie od żądania takiego...
zwrotu /art. 43 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - Dz.U. nr 87 poz. 506 ze zm./. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

SA/Kr 1258/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-12-21

Zasada ogólna zawarta w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/ obowiązuje w odniesieniu do wszystkich form...
pomocy społecznej o charakterze świadczeń pieniężnych, w tym do zasiłków stałych, przyznawanych na podstawie art. 27 ust. 2 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił...

K 17/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-09-29

Art. 32 ust. 5 zdanie 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/, jest niezgodny z art. 1 oraz art. 67 ust. 2 konstytucji...
oraz o samorządzie terytorialnym. 1. Zasadniczą część ustawy o pomocy społecznej są regulacje dotyczące określonego systemu zabezpieczenia społecznego w postaci świadczeń pomocy...

SA/Po 408/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-18

Działający z umocowania gminy ośrodek pomocy społecznej /art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/ w celu zawarcia umowy...
par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W., a także - zgodnie z art. 208 Kpa...

P 7/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-07-13

o potrzebie wszczęcia z inicjatywy własnej Trybunału Konstytucyjnego postępowania o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r...
. /Dz.U. 1993 nr 13 poz/ 60/ w zakresie dotyczącym pomocy społecznej dla bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Dla rozważań o konstytucyjnym...

P 2/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-06-01

osoba taka może zabiegać o zasiłek z tytułu pomocy społecznej., W świetle przepisów ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu zasiłek...
go organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, spory z nim związane nie są rozpatrywane przez sądy pracy/. Nie jest także świadczeniem z pomocy społecznej, chociaż ma pewne...

SA/Wr 59/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-04-23

ze środków pomocy społecznej bądź zakładowego funduszu mieszkaniowego/ nie odpowiada kryteriom ustawowym /art. 21 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
od podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być jedynie kwoty przyznawane (bądź to z pomocy społecznej, bądź z zakładowego funduszu mieszkaniowego) na częściowe pokrycie...

SA/Wr 782/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-10-01

. Trudna sytuacja materialna, na którą wskazuje skarżący, może ewentualnie skutkować ubieganiem się o świadczenia z tytułu pomocy społecznej w ramach ustawy z dnia 29...
podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozarolniczej innej działalności., Trafnie zatem organ I i II instancji mając na uwadze powyższe przepisy uznał, iż skarżącemu...

III ARN 93/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-01-26

i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i zabytków. Wykładnia gramatyczna tego przepisu wykazuje, że jakkolwiek...
darowizny na cele społecznie użyteczne, w tym również na rzecz organizacji społecznych i fundacji. Ustawa zaś z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. nr 21 poz. 97...

III SA 324/93 - Wyrok NSA z 1993-08-11

nie pozwala na polemikę. W każdym razie odwołujący podał, że wartość bonu obiadowego w czerwcu 1991 r. dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, dla których wydawał...
, spisanego remanentu i podanej ilości wydawanych obiadów, traktując, że w skład każdego obiadu musiała wchodzić zupa. Obrót z działalności handlowej wyliczono przy pomocy...
1   Następne >   3