Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 204/10 - Wyrok NSA z 2010-06-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z dnia [...] maja 2009 roku nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ł...

I OSK 972/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

ze skargi Gminy Miasta E. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 1...
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej uchylił zaskarżoną decyzję...

I SA/Wa 1622/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-08

Prezydenta Miasta E., utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] odmawiającą wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w E...
na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w E., przy ul. [...] przeznaczonego dla [...]. Inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Delegatury [...] Urzędu Wojewódzkiego w E...

II SA/Sz 440/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-24

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
i poprzedzającą ją decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] r. Nr [...], II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu...

II SA/Sz 1349/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-20

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r...
. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zmienił decyzję nr [...] r. w sprawie skierowania B.K. do Domu Pomocy Społecznej w [...] w części dotyczącej określenia rodzaju domu pomocy...

I OSK 1171/09 - Wyrok NSA z 2010-01-15

W. za pobyt w domu pomocy społecznej i zobowiązanie do ich zwrotu 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. odstępuje od zasądzenia od A. Ł. na rzecz Samorządowego...
W. w okresie od 1 marca 2008 r. do 31 maja 2008 r. za pobyt A. Ł. w domu pomocy społecznej i zobowiązującą jej córkę A. Ł. do zwrotu tej kwoty. Organ pierwszej instancji...

III SA/Wr 234/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-07-21

oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) w związku z art. 7 Konstytucji...
ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej. W art. 4 ust. 4 tejże ustawy ustawodawca zastrzega, że ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu...

I SA/Wa 1324/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-27

Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] maja 2010 r...
Z. Z. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych - na pobyt stały, bez jej zgody - utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu organ...

IV SA/Gl 33/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

[...] na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie prowadzenia domu pomocy społecznej oddala skargę. Wojewoda [...], po wszczęciu postępowania...
-prawnym w celu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w M., jako niezgodnej z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie...

I SA/Wa 1017/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-06

[...] lutego 2009 r. nr [...], odmawiającej wyrażenia zgody na zmianę przez W. S. placówki z Domu Pomocy Społecznej [...] przy ul. [...] w L. na Dom Pomocy Społecznej...
. W. S. wystąpiła o zmianę domu pomocy społecznej z Domu Pomocy Społecznej [...] przy ul. [,...] w L. na Dom Pomocy Społecznej [...] przy ul. [...] w W. Wnioskodawczyni...
1   Następne >   +2   +5   +10   100