Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1435/84 - Wyrok NSA z 1985-03-22

opłat za świadczenia udzielane przez uspołecznione zakłady pomocy społecznej - od osób nie korzystających z tych świadczeń osobiście, a więc na przykład od osób...
opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w dziennych ośrodkach adaptacyjnych /M.P. nr 33 poz. 184 ze zm./. 2. Od osób zobowiązanych do alimentacji jednostki...

I SA 1509/84 - Wyrok NSA z 1985-05-21

. była osobą w pełni sprawną, nie potrzebującą pomocy innej osoby., Skatalogowanie zasad współżycia społecznego nie jest możliwe ani na tle przepisów kodeksu cywilnego...
w dokonywaniu oceny, czy proponowana przez strony treść umowy pozostaje w zgodności z zasadami współżycia społecznego. Dla ustalenia więc charakteru umowy o opiekę oraz jej zakresu...

I SA 532/85 - Wyrok NSA z 1985-11-04

interes strony i nie zasługują na akceptację społeczną., W aktach sprawy rzeczywiście znajduje się decyzja Naczelnika Dzielnicy z dnia 2 czerwca 1982 r., wydana na podstawie...
. Wiceprezydent Miasta przeznaczył sporny budynek dla Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, które mieści się w zagrożonym budynku przy ul. B. nr 18/20. Wymaga to 'dokonania...

III AZP 9/85 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1985-12-31

ust. 1 prawa lokalowego/ jego treści normatywnej za pomocą niewłaściwej wykładni normy podrzędnej w stosunku do ustawy /par. 9 rozporządzenia z dnia 7 marca 1975 r...
. Jest to jednak praktyka godząca w obowiązujący porządek prawny i powodująca zrozumiały ujemny rezonans społeczny., IV. Należy podzielić pogląd prawny wyrażony w uchwale Sądu...

III PZP 55/85 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1985-12-31

kancelarii indywidualnej w danej miejscowości, zgodność tej decyzji z planem rozmieszczenia adwokatów, zapotrzebowanie ludności na pomoc prawną, bliskość zespołów...
administracyjnych stanowiło istotną zdobycz w naszym życiu społecznym i państwowym. W powszechnym przekonaniu sądowa kontrola takich decyzji jest potrzebna...