Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ł 1417/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-06-24

ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 13 poz. 60/ jest uprawnieniem rady gminy jako organu stanowiącego i wyraża się w możliwości wyznaczenia...
rady gminy upoważniająca - na mocy art. 39 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym lub na mocy na art. 46 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej - inny organ do wydawania...

III AZP 9/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-12-22

Niemożność podjęcia pracy, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/ oznacza również brak...
29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./. Chodzi mianowicie o ustalenie, komu w świetle tej ustawy ma przysługiwać zasiłek stały...

SA/Gd 2268/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-01-26

W razie wątpliwości organ pomocy społecznej, po zebraniu materiału dowodowego i w wyniku swobodnej jego oceny, samodzielnie ustala charakter przebywania na terenie gminy...
zakresie - z uwzględnieniem treści art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/ - pomocy należy udzielić. Naczelny...

I SA 1649/93 - Wyrok NSA z 1994-01-12

1. Ani przepisy art. 32 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/, określające okoliczności, w których może być przyznany zasiłek...
celowy, ani też inne przepisy dotyczące udzielania pomocy ze środków opieki społecznej nie określają wysokości zasiłku celowego i nie podają kryteriów ustalania...

I SA 336/94 - Wyrok NSA z 1994-06-17

W świetle art. 43 ust. 3 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/ do wywiadu środowiskowego /rodzinnego...
stycznia 1994 r. nr WZPS.9141/166/0/93/94, utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z 10 grudnia 1993 r. nr GOPS.9141-115/93 o odmowie...

SA/Ka 2269/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-10-11

od dochodu przed obliczeniem podatku kwot wydatkowanych jako darowizny na cele pomocy społecznej dla inwalidów nie obejmuje sytuacji, gdy adresatem tych darowizn...
są osoby niepełnosprawne /art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy/ oraz darowizny na cele między innymi ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla inwalidów do wysokości...

III SA 811/94 - Postanowienie NSA z 1994-08-31

postanawia oddalić wniosek o zwolnienie od wpisu sądowego.

SA/Wr 2146/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-25

i Zatrudnienia w W. z dnia 23 maja 1993 r. nr akt (...) został zaliczony do drugiej grupy inwalidów. Według zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. z dnia 19...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynika, że obowiązek sprawowania opieki nad matką Haliną Z. spełnia skarżący osobiście. Jego ojciec Romuald Z., jako inwalida II...

II SA 739/94 - Wyrok NSA z 1994-08-11

, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i kultury i innych. Są to zadania o charakterze użyteczności publicznej., Ustawodawca w art. 9 ust...
1   Następne >   3