Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 2023/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-07

na bieżące potrzeby rodziny., Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. odmówił przyznania wnioskowanego zasiłku...
odwoławczy wskazał, że ponieważ jedyną podstawę odmowy przyznania strony pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego stanowił brak środków finansowych u ich dysponenta...

II SA/Lu 168/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-21

na podstawie art. 2 ust. 1, art. 11 pkt 1, art. 27 ust. 4, art. 38 ust. 3 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej oraz art. 104 kpa. Dyrektor...
prawną decyzji, orzekający organ powołał się na treść przepisu art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, w myśl którego, osoby odbywające...

SA/Sz 2351/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

[...] z dnia [...] . Nr [...] w przedmiocie utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej I. s t w i e r d z a nieważność zaskarżonej uchwały, II. orzeka, że zaskarżona...
utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej i wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały., Podstawą prawną kwestionowanej uchwały był art. 6 ust.1...

II SA/Łd 603/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-08-26

, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...] Nr [...], wydaną na podstawie art. 3, art. 4 i art. 32 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 1998 r...
., Nr 64, poz. 414 ze zm.), Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Ł. - B. przyznał E. W. zasiłek celowy bezzwrotny w miesiącu styczniu i lutym 2003...

II SA/Bk 531/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-11-25

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] lipca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie: stwierdzenia...
niedopuszczalność zażalenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. na postanowienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w R. nr [...] z dn. [...].06.2004r. w sprawie...

II SA/Lu 669/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

. wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr [...] odmawiającej przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego, utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy...
., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazano, iż w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej decyzją z dnia [...] lipca 2004 r...

II SA/Wr 2503/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-23

. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku J. W. (obecnie K.) o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją...
z pomocy społecznej, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu wskazało, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. G. decyzją z dnia [...]r. odmówiło stwierdzenia...

II SA/Bk 456/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-21

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia z pomocy społecznej powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających...
z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżleli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach opieki społecznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II...

II SA/Wr 738/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-15

na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa oraz art. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 1998r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm.), po rozpatrzeniu...
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przyznał M. D. zasiłek celowy w wysokości [...] zł , w tym [...] zł na zakup żywności i [...]zł na zakup środków czystości...

II SA/Kr 2156/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-08-30

Rodzinie w K. na podstawie art. 3, 4, 32 ust.1 i 2, 36, 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej , udzielił A. C. pomocy społecznej w formie...
. Wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe określone w art.4 ustawy o pomocy społecznej, od którego uzależniona jest pomoc , co uzasadnia przyznanie pomocy., W odwołaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100