Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 29/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-13

r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), utrzymało w mocy wydaną z upoważnienia Prezydenta W. , decyzję Kierownika Zespołu do Spraw Domów Pomocy...
Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] r. nr [...] , wzywającą do zwrotu wydatków poniesionych na sfinansowanie pobytu Z. R. w Domu Pomocy...

IV SA/Wr 845/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-04

Odwoławczego w L. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji kwalifikującej do domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną przez nią...
wygaśnięcia decyzji z dnia [...]r. Nr [...]kwalifikującej J. P. do Domu Pomocy Społecznej w L. przy ul. G. [...] - na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca...

IV SA/Po 336/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-12-07

-Durchowska Protokolant sekr.sąd. Małgorzata Błoszyk po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 23 listopada 2006 r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej w C...
-Durchowska /-/E.Makosz-Frymus /-/P.Miładowski KB/ IV SA/Po 336/05, U Z A S A D N I E N I E, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w C. zwrócił się pismem z dnia 4 października...

IV SA/Gl 811/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-18

, art. 109, art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki...
Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.Nr 82, poz. 929) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.-B. skierował A. O. na czas...

II SA/Sz 677/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-18

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej o d d a l a skargę Decyzją z dnia [...], Nr [...], Starosta reprezentowany...
przez Kierownika Centrum Pomocy Rodzinie , na podstawie art. 106 ust. 5, art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) oraz art...

II SA/Sz 1160/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-12-20

Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej o d d a l a skargę Decyzją z dnia [...]r. Prezydenta Miasta [...] umieszczono M. G...
. w Domu Pomocy Społecznej w [...] przy ul. [...]. Została ona utrzymana w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...]., Wojewódzki...

II SA/Bk 1040/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-01-12

Na mocy przepisu art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), z dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. z dniem 1...
maja 2004 r., wygasły decyzje w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, wydane na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej...

IV SA/Gl 750/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-08-29

Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] T.M. zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T...
. 1 i art. 106 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póżn. zm.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, Dyrektor...

I OSK 839/05 - Wyrok NSA z 2006-04-21

[...] Nr [...] utrzymało w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] przyznającą G. K. zasiłek celowy w wysokości 150,00 zł w miesiącu listopadzie...
zasiłku celowego. Przyznanie zasiłku w wysokości absolutnie uniemożliwiającej zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych stanowi o uchylaniu się organu pomocy społecznej...

I SA/Wa 1458/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-18

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
o skierowaniu M. C. do domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku na pobyt czasowy do dnia [...] maja 2006 r. oraz o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100