Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 6/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-09-16

Sprawa o opłacanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 31 b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998...
nr 64 poz. 414 ze zm./ jest rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ właściwy w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Naczelny Sąd...

II SA/Gd 1310/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-06-19

Wykładnia zdania pierwszego art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ nie może być dokonywana w oderwaniu...
od funkcji pomocy społecznej określonych ustawą oraz w oderwaniu od określonych ustawą obowiązków gminnych służb pomocy społecznej /art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 ust. 1, art...

III RN 28/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-14

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 8 lipca 1998 r. oddalającą odwołanie Anny Ś. od decyzji Kierownika Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia 14 kwietnia 1999...
Administracyjnego, zarzucając rażące naruszenie prawa - art. 31b ust. 3 i 8 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ oraz art...

OPK 24/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-03-04

Osobie spełniającej warunki do przyznania renty socjalnej, określone w art. 27a ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414...
z odwołania Stanisława S. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. z dnia 21 września 2001 r., (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z pomocy...

III RN 141/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-14

i przekazał sprawę NSA OZ w Poznaniu do ponownego rozpoznania. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w S. decyzją z dnia 17 maja 1999 r., wydaną na podstawie art. 27 ust 1, 2...
i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./, odmówił Zbigniewowi Ł. przyznania zasiłku stałego z tytułu opieki...

I SA 1235/02 - Wyrok NSA z 2002-11-28

. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./. W tej sprawie wszystko wskazuje na to, że przepis art. 43 ust. 6...
Odwoławcze w C. decyzją z dnia 30 kwietnia 2002 r. (...) utrzymało w mocy decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. z dnia 18 marca 2002 r...

II SA/Ka 460/01 - Wyrok NSA z 2002-11-20

zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Kierownika Działu Świadczeń Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] r. nr [...] 2...
przeprowadzono wywiad środowiskowy celem ustalenia sytuacji majątkowej skarżącej, dokonanych przez nią inwestycji po dacie złożenia wniosku o przyznanie pomocy społecznej...

I SA 2362/01 - Wyrok NSA z 2002-03-19

Użyte w art. 31 ust. 4a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ pojęcia odnoszące się do rodzaju szkoły i wieku dziecka...
., utrzymało w mocy swą poprzednią decyzję z dnia 30 kwietnia 2001 r. stwierdzającą nieważność decyzji Kierownika Zespołu Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej...

OPK 20/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-05-20

Osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu art. 2a ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm...
rodzinnej, stanowi przeszkodę do uznania jego matki w świetle ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /tj. Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ za osobę samotnie...

V SA 1917/01 - Wyrok NSA z 2002-02-19

Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 'N.-P.' w W.-M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 15 kwietnia...
na wniosek Domu Pomocy Społecznej 'N.-P.' w W. W budynku DPS 'N.-P.' usytuowany jest m.in. lokal nr 3, stanowiący własność powiatową. 'Niegdyś' lokal miał charakter mieszkania...
1   Następne >   +2   +5   7