Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 143/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-02

. Nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy...
kosztów zastępstwa procesowego Decyzją z dnia [...] września 2020 r., nr [...], Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. działając z upoważnienia Burmistrza...

II SA/Po 144/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-02

. Nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy...
kosztów zastępstwa procesowego Decyzją z dnia [...] września 2020 r., nr [...], Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z., działając z upoważnienia Burmistrza...

I SA/Wa 2825/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-16

[...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę Decyzją z [...] października 2020 r...
odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej., Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję złożyła B. L., reprezentowana przez adwokata...

II SA/Bd 956/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-10

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. na podstawie art. 2, art. 3, art. 4, art. 7 ust. 1, 4, 5, art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 2, art. 17 ust...
. 1 pkt 5 i art. 39 ust. 1 i 2, art. 106 ust. 1 i 4, art. 107 ust. 5 i art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 1876...

II SA/Bd 955/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-10

. działający z upoważnienia Burmistrza G. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. na podstawie m.in. art. 2 ust. 1, art. 3, art. 7 ust. 1, 4, 5, art. 8...
. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 1876 ze zm.), oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r...

III SA/Kr 1102/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-25

Odwoławczego z dnia 13 sierpnia 2020 r. sygn. akt [...] w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w R znak [...] z dnia [...] 2020 r. o skierowaniu W. K. do Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle...

II SA/Gl 810/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-21

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...]nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję...
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, dalej: 'ustawa') oraz Zarządzenia...

II SA/Po 141/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-05

z dnia [...] grudnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Sygn. akt II SA/Po [...], Uzasadnienie, Decyzją z dnia...
decyzję z dnia [...] września 2020r., [...] wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Z. przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z.., Zaskarżona decyzja...

II SA/Gl 1009/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-24

Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Prezydent Miasta C. decyzją...
z [...] r. nr [...] wydaną na podstawie art. 60 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 art. 61 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) oraz art. 104...

III SA/Kr 1285/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-23

. jedn., Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 2, art. 3, art. 8 art. 39, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn., Dz.U. z 2016 r., poz...
. 930 ze zm., dalej zwanej ustawą o pomocy społecznej), Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] 2020 r., znak...
1   Następne >   +2   +5   +10   100