Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 494/95 - Wyrok NSA z 1995-06-19

Kierowanie strony do innego typu domu pomocy społecznej niż domy, w których dotychczas przebywała, bez zachowania przewidzianego prawem trybu postępowania...
. w sprawie domów pomocy społecznej /Dz.U. nr 13 poz. 63 ze zm./, stanowi naruszenie prawa mające wpływ na wynik sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...

SA/Bk 226/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-05-17

W przypadku udzielania pomocy społecznej rodzinie wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 3 pkt 2-11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r...
. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/, warunkujących przyznanie świadczeń pieniężnych, dotyczyć może każdego z członków rodziny, a nie tylko osoby występującej...

III ARN 34/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

w domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności z tego tytułu na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego...
przedłużenia pobytu w domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności z tego tytułu uznając, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości...

VI SA 16/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-11-27

Odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie interwencji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G., po rozpoznaniu w dniu...
listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/ w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95...

I SA 1830/94 - Wyrok NSA z 1995-02-03

stwierdza nieważność decyzji. Przedmiotem odwołania skarżącej była decyzja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 22 kwietnia 1994 r. Stosownie zatem...

SA/Rz 559/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-05-12

., Mianowicie wniosek o przyznanie pomocy pochodzi od dwu wnioskodawczyń. Obydwa wnioski dotyczą przyznania pomocy w postaci zasiłku stałego bądź okresowego na rzecz...

SA/Wr 1386/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-01-18

pod uwagę przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506/, a zatem należy rozważyć, czy osoba, której odmówiono zaniechania poboru...
w całości lub w części podatku, nie znalazła się w sytuacji uprawniającej ją do przyznania świadczeń pomocy społecznej. Skład obecny w pełni podziela powyższy pogląd., Trafnie...

SA/Po 2275/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-06-08

, gdyby wnioskodawca znalazł się w sytuacji uprawniającej go do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, co w niniejszej sprawie nie ma miejsca. oddala skargę. W dniu 3.3.1994 r...
go do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, co w niniejszej sprawie nie ma miejsca., Podnoszone przez skarżącego J.A. zarzuty niedostatecznego zróżnicowania stawek podatkowych...

III ARN 35/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

Wniosek funkcjonariusza Policji o przyznanie pomocy finansowej z funduszu mieszkaniowego podlega rozpatrzeniu w drodze postępowania administracyjnego. Sąd Najwyższy...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na skutek rewizji nadzwyczajnej...

SA/Bk 119/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-12-19

konieczności, gdyż umowa wieczystego użytkowania była ważna do 2074 r. Podniósł, że otrzymuje niską emeryturę, nie występuje jednak o pomoc społeczną, lecz o odliczenie...
1   Następne >   3