Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 2721/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

prawnych A. P. i J.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...]. z dnia [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej...
skierowania D. S. do Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji [...] w [...]., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie...

I SA/Wa 796/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-04

i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2022 r. nr DPS-I.4130.1.2022.AP w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną...
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 57 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...

IV SA/Po 247/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-12

2022 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt ojca w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w K. decyzją...
z [...].11.2021 r., nr [...] wydaną na podstawie art. 8, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 60 ust 1, art. 61, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...

IV SA/Wr 64/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-30

ze skargi A. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę...
z upoważnienia Prezydenta Miasta L., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L., w przedmiocie ustalenia skarżącemu odpłatności za pobyt ojca w Domu Pomocy...

III SA/Kr 884/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-17

kwietnia 2021 r. sygn. akt [...] w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 22 kwietnia 2021 r...
. 61, art. 64, art. 64a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) po rozpatrzeniu odwołania skarżącego G. B. od decyzji...

II SA/Go 391/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-26

., działający z upoważnienia Wójta Gminy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej orzekł: 1) o obowiązku zwrotu przez K.S.-Z. wydatków wniesionych zastępczo przez Gminę, tytułem...
opłaty za pobyt W.S. w Domu Pomocy Społecznej, ustalonych ostateczną decyzją Nr [...] z dnia [...] lipca 2018 r. oraz decyzją zmieniającą w/w decyzję Nr [...] z dnia...

II SA/Po 790/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-24

Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy K...
decyzję Wójta Gminy K. z [...] maja 2021 r., nr [...], wydaną w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej., Decyzje te zostały wydane w następującym...

I SA/Wa 2111/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-28

w [...] z [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] (dalej również jako: 'SKO...
. nr [...] o odmowie skierowania do domu pomocy społecznej (dalej również: 'dps')., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie sprawy., L. N. [...] kwietnia 2021...

IV SA/Po 394/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-14

ze skargi E. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 1...
Ośrodka Pomocy Społecznej w O. z dnia 27 maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia dla E. W. opłatności za pobyt ojca Z. W. w Domu Pomocy Społecznej., Powyższa...

I SA/Wa 388/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-19

Odwoławczego w C. z dnia 26 listopada 2021 r. nr SKO/I/I/2032/2021 w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności za pobyt oddala skargę. Samorządowe...
wnioskodawcy do Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych i ustalenia odpłatności za pobyt., Decyzja Kolegium została wydana...
1   Następne >   +2   +5   +10   100