Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

VI SA/Wa 2566/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-10

organu, że powinny one spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań...
spełnienia tych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych...

II GSK 1271/18 - Wyrok NSA z 2018-09-19

, wynikający z przepisów prawa materialnego, zasadę prawdy obiektywnej oraz zasadę uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. Słusznie też, zdaniem...
kwestie uznaniowości i proporcjonalności zatrzymania przedmiotowego przyrządu, zdeterminowane wyważeniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli, podzielając...

VI SA/Wa 1565/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-15

może być dokonywana za pomocą metody statystycznej i sposób jej dokonywania,, 3) dowody legalizacji wydawane dla określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,, 4) okresy...
obiektywnej oraz zasadę uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. Stosowanie zasady uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu...

III RN 180/01 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-10-15

bezpieczeństwa, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 15 października 2002 r., rewizji nadzwyczajnej Prezesa...
sprzedaży oraz materiały zebrane w ramach pomocy prawnej przez Urząd Skarbowy w K./ stanowią dowód, iż PPHU 'M.' w latach 1998 i 1999 nie posiadało certyfikatów na znak...

IV SA/Wa 1877/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 02.163.1348 z późn. zm.). ...

I OSK 1172/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe...
przeprowadzania pomiarów za pomocą wag samochodowych., Stosownie do art. 9 pkt 3 Prawa o miarach - według brzmienia, na którego podstawie zostało wydane rozporządzenie...