Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X

III SA/Po 51/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-29

normują obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego i krajowego. To wnioskujący o pomoc ponosi odpowiedzialność za informacje podane we wniosku, które powinny być zgodne...
kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Konsekwencją...

VII SA/Wa 2311/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-15

Uniwersytetu [...], jak również działacze organizacji studenckich i społecznych spoza [...], w ocenie Rektora organizator nie przedstawił zasad zapewnienia ładu i porządku...
doręczania pism procesowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej., Rektor nie wykazał, ażeby doręczenie decyzji z [...] maja 2019 r. nastąpiło w sposób i z dochowaniem...

III SAB/Kr 89/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-06

zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ gminy niezwłocznie wzywa, telefonicznie i za pomocą środków komunikacji...
oczywistej i wyraźnej sprzeczności z obowiązującym prawem, niepozwalające na zaakceptowanie w demokratycznym państwie prawa i wywołujące dotkliwe skutki społeczne...