Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Bd 780/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-03

Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zmiany wysokości opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją z dnia...
przez Dom Pomocy Społecznej w K., w drodze korekty wystawionej faktury za wskazany okres., Podstawą prawną wyżej wskazanej decyzji stały się art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 36 pkt 2...

II SA/Bd 590/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-08-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] 2006r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną...
Gminy B., powołując się na przepisy art. 101 ust. 1, 54 ust. 1, 59 ust. 1, 102 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm...

I OSK 717/09 - Wyrok NSA z 2009-12-02

w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), odmówił wydania zaświadczenia o żądanej treści...
. W uzasadnieniu organ podał, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej osoby, które przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymały dyplom wyższej szkoły...

II SA/Bd 746/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-10-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. II SA/Bd 746/09, Uzasadnienie, Decyzją z dnia...
[...] Nr [....] wydaną na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. w o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka...

II SA/Ke 1056/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-18

,, - rodzina pobiera świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz świadczenia rodzicielskie, a także świadczenia z ośrodka pomocy społecznej - co ustalono na podstawie...
przedłożonego zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,, - A. B. nie posiada obecnie żadnych dochodów oraz innych źródeł utrzymania rodziny., W związku z faktem...

IV SA/Wr 464/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-08

socjalnym., § 2. Prowadzenie Klubu Burmistrz Ząbkowic Śląskich może zlecić:, 1. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich lub, 2. 'Podmiotowi uprawnionemu...
, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanym dalej 'jednostką prowadzącą'., § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich, § 4. Uchwała...

IV SA/Wr 231/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej., W dniu 09 lipca 2009 r. do PUP w J. G. wpłynął, za pośrednictwem faksu, wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
, jak stanowi art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania...

II SA/Bd 869/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-12-21

na osiągane dochody do ubiegania się o pomoc z opieki społecznej'. W rozpatrywanej sprawie Wojewoda Kujawsko- Pomorski stwierdził, że organ I instancji dokonał oceny...
w kwestii umorzenia zadłużenia o ustalenia faktyczne ośrodków pomocy społecznej co do sytuacji materialnej pożyczkobiorcy oraz poręczycieli., W wyniku tych ustaleń organ...

IV SA/Gl 634/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-10

było przyznanie jej decyzją Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ż. z dnia [...] zasiłku stałego., W odwołaniu M.K. zakwestionował stanowisko organu i wskazał...
którego bezrobotnym może być osoba, która nie pobiera na podstawie przepisów o ustawy o pomocy społecznej zasiłku stałego. Wskazał nadto art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy o promocji...

II SA/Wa 1327/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-25

ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej osoby, które przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymały dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna...
o pomocy społecznej, działały w latach 1997 - 2007 na podstawie odrębnej ustawy, tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100