Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 422/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-13

). Zatem decyzja o wpisie [...], zawiera zapisy nie dające się pogodzić z wymaganiami praworządności, wywołując skutki społeczne, których wystąpienie powoduje...
takie osoby są rozpoznawane jako 'osoby bliskie', a prawo państwowe nie zakazuje tego typu związków społecznych.', Powyższy argument, zdaniem Ministra, należy uznać...

I SA/Wa 2130/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-18

pomocy prawnej kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240,00 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku...
Administracyjnego. W uzasadnieniu podniósł, że zaskarżona decyzja jest niezgodna z podstawowymi zasadami prawa i sprawiedliwości społecznej. Nie uwzględnia również wszystkich...

I SA 1065/97 - Wyrok NSA z 1998-01-23

Kościoła do ogólnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym do ustawy o ubezpieczeniu społecznym duchownych i o opodatkowaniu przychodów osób duchownych. Statut powinien...
i ich kompetencji. Do hierarchów Kościoła (...) nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym duchownych, gdyż będą oni zatrudnieni w instytucjach...

II OSK 2099/15 - Wyrok NSA z 2017-04-28

społeczny lub słuszny interes strony (art. 154 i art. 155 K.p.a.) - pkt 3.4.11 uzasadnienia wyroku., Podzielając argumentację Trybunału, że podejmowane przez Komisję...
w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku...

I SA/Wa 1267/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-30

odwołanie. Stroną zaś jest każdy (osoby fizyczne, osoby prawne, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne nie posiadające osobowości prawnej...
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej...

I SA/Wa 2479/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

orzeczenia Komisji, na mocy której strona nabyła prawo, za zgodą uposażonej gminy wyznaniowej żydowskiej, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony...
w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku...

I SA/Wa 1862/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-13

i użytkowanie instytucjom użyteczności publicznej, instytucjom spółdzielczym, społecznym, organizacjom kulturalnym i oświatowym oraz organizacjom pomocy dla grup ludności...

II OZ 364/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

jest do działania w interesie społecznym., W niniejszej sprawie Prokurator Rejonowy [...] w [...] zaskarżył do Sądu orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych...
naruszenia prawa. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie dopuszczały i nie dopuszczają podważenia mocy prawnej decyzji administracyjnej w trybach i za pomocą...

II OZ 378/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

w postępowaniach, który zobowiązany jest do działania w interesie społecznym., W niniejszej sprawie Prokurator Rejonowy [...] w [...] zaskarżył do Sądu orzeczenie Komisji...
w trybach i za pomocą środków nie znanych procedurze administracyjnej. W razie braku prawa odwołania lub prawa wniosku o ponowne rozstrzygnięcie sprawy, przysługiwało prawo...

II OZ 342/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

w postępowaniach, który zobowiązany jest do działania w interesie społecznym., W niniejszej sprawie Prokurator Rejonowy [...] w [...] zaskarżył do Sądu orzeczenie Komisji...
i za pomocą środków nie znanych procedurze administracyjnej. W razie braku prawa odwołania lub prawa wniosku o ponowne rozstrzygnięcie sprawy, przysługiwało prawo skargi...
1   Następne >   3