Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Lu 83/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

. z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w B. P. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części...
z późn. zm.), art. 110 ust. 1 oraz art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) uchwałę nr [...] w sprawie...

IV SA/Wr 671/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-08

Miejskiej L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego...
zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania I. stwierdza wydanie aktu prawa miejscowego z naruszeniem prawa; II. stwierdza, że zaskarżony akt...

II SA/Bk 726/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-30

Kryteria odpłatności za pobyt w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej powinny być odniesione do celu przepisów regulujących zadania stawiane poszczególnym...
jednostkom pomocy społecznej. Powinny uwzględniać zakres usług, wymiar świadczeń przysługujących nieodpłatnie i faktyczny sposób wykorzystania działalności placówki (art. 97 ust...

II SA/Wr 118/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-05

Pomocy Społecznej., W uzasadnieniu podał, że Rada Gminy nie może zlecić wykonania uchwały organowi innemu niż Zarząd Gminy (w niektórych wypadkach - przewodniczący...
wykonanie uchwały o dożywianiu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rada Gminy D. nie naruszyła przepisów prawa., Wskazane przez Skarżącego przepisy...

II SA/Sz 656/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-15

art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) w związku z art. 7, art. 87, art. 94 Konstytucji RP, art. 18 ust. 2 pkt 15...
wypełnienia dyspozycji art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej w zapisie § 9 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2 uchwały., W uzasadnieniu skargi Prokurator wskazał, że przepis art...

II SA/Wa 831/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-20

ze skargi R. S. na zarządzenie Wójta Gminy S. w przedmiocie powierzenia funkcji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. postanawia odrzucić skargę. Pismem...
Pomocy Społecznej w S., wnosząc o stwierdzenie nieważności zaskarżonego zarządzenia oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych., Skarżący zarzucił...

III SA/Łd 1068/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-07-19

na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy W. Panią I. Z. - Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w K., Rada Gminy W. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Powiatu w Ł...
./, nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy W. Panią I. Z. - Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w K.., Pismem z dnia 2 sierpnia 2004 roku Nr [...] Zarząd...

IV SA/Po 582/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-03

- art. 96 ust. 4 i art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 182 ze zm.) polegające na powtórzeniu i modyfikacji...
o pomocy społecznej, który upoważnia radę gminy do określenia w drodze uchwały wysokości, oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego...

IV SA/Gl 206/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-10

, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm. - dalej w skrócie 'u.p.s.'), art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15...
podniósł, że w § 1 ust. 1 zaskarżonej uchwały Rada Gminy Rajcza ustaliła, że Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy sprawia pogrzeb osobom zmarłym, które w chwili zgonu...

III SA/Kr 922/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-08

sprawiania pogrzebu zmarłym oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na, pokrycie kosztów pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, , , skargę...
czerwca 2007 r. nr IX/100/2007 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie., Zaskarżonej uchwale Prokurator zarzucił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100