Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VIII SA/Wa 275/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-02

Wójta Gminy [...] i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] na wystąpienie pokontrolne Wojewody [...] z dnia [...]stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie...
dotyczącej nie spełnienia przez M.O.- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego - co najmniej 3- letniego stażu...

III SA/Kr 312/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-04

Zarządu Powiatu [...] z dnia 12 grudnia 2006r. , nr [...] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im.[...] w L. skargę oddala wyroku WSA...
2006r. nr [...] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. [...] w L. B. N. W uzasadnieniu wskazano, że uchwała ta narusza art. 122...

IV SA/Gl 557/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-02

nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oddala skargę. Zarządzeniem...
Nr [...] z dnia [...] roku w sprawie 'powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.' wydanym na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 i art.47 ust. 1 ustawy z dnia...

II SA 401/00 - Wyrok NSA z 2001-03-02

Ośrodek pomocy społecznej przyznający świadczenia warunkowane stanem zdrowia wnioskodawcy ma prawo zbierać /przetwarzać/ informacje dotyczące jego zdrowia. Naczelny Sąd...
skargę. Skarżąca do 1 grudnia 1997 r. korzystała ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Gminy w W. W toku rozpoznawania wniosku o przyznanie zasiłku okresowego Ośrodek...

II SA/Go 566/05 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-31

wysokości przyznawanych zasiłków celowych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej p o s t a n a w i a : I. odrzucić skargę, II. zasądzić od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
. 3 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej oraz z jego wnioskiem z dnia 4 stycznia 2005 r. na okres 6 miesięcy od stycznia 2005 r. Skarżący stwierdził, iż po upływie...

VIII SA/Wa 151/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-21

do organu) A. S. (dalej: wnioskodawczyni, skarżąca), reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. wniosek...
o refundację kosztów pogrzebu T. M.. Wnioskodawczyni we wniosku wskazała, że jako prowadząca Dom Pomocy Społecznej '[...] ' z siedzibą G., gmina G. sprawiła pogrzeb zmarłemu...

III SO/Kr 11/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-31

niejawnym wniosku Prezydenta Miasta o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w R a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K postanawia...
Ośrodka Pomocy Społecznej w K złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej...

II SA/Sz 975/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-09-27

w dniu 27 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wydania...
Społecznej o ignorowaniu jego wniosku i nie wydaniu mu odpisów (kserokopii) akt sprawy'., Wniósł o :, - 'nakazanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej wydania mu odpisów (kserokopii) akt...

III SA/Kr 866/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-26

r. o pomocy społecznej (t. jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm., zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej), art. 73, art. 74 § 2 w zw. z art. 138 § 1 pkt 1 ustawy...
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] 2013 r., nr [...] o odmowie umożliwienia M. Ś. przeglądnięcia akt sprawy z wniosku A. Ś. o udzielenie pomocy w ramach pomocy...

IV SA/Wr 437/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-11-23

niejawnym sprawy ze skargi A. F. w przedmiocie usamodzielnienia i opuszczenia domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę. W dniu 22 sierpnia 2020 r. A. F. (dalej...
: strona lub skarżący) zwrócił się do tutejszego Sądu drogą elektroniczną z wnioskiem o uchylenie decyzji Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100