Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Łd 214/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-05

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; 2. zasądza od Wojewody...
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy...

III SA/Lu 44/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-04-04

. nie posiadała wymaganego stażu pracy w pomocy społecznej oraz nie posiadała specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, nie spełniała zatem warunków...
, określonych w przepisie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), który to przepis stanowi, że osoby kierujące...

III SA/Łd 1068/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-07-19

na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy W. Panią I. Z. - Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w K., Rada Gminy W. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Powiatu w Ł...
./, nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy W. Panią I. Z. - Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w K.., Pismem z dnia 2 sierpnia 2004 roku Nr [...] Zarząd...

II SA/Ol 292/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-07

Pomocy Społecznej w N., umocowanych uchwałą przedstawicieli, prowadzących spór zbiorowy z pracodawcą w imieniu OM '[...]';, - o przeprowadzenie kontroli w Domu Pomocy...
'[...]' przy Domu Pomocy Społecznej w N. do udziału na prawach strony w postępowaniu kontrolnym inspektora pracy prowadzonym w Domu Pomocy Społecznej w N. Uzasadniając powyższe...

SA/Sz 1894/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-18

Arkadiusz Windak Protokolant st.sekr.sąd. Edyta Wójtowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2004r. sprawy ze skargi Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na decyzję...
Pracy w [...] z dnia [...] r. Nr [...] II. wstrzymuje wykonanie uchylonych decyzji III. zasądza od Inspektora Pracy na rzecz strony skarżącej Domu Pomocy Społecznej...

II SA/Wa 2127/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

2010 r., [...] sierpnia 2010 r. zobowiązał Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w O. do umieszczenia B.S. w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach...
nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12...

III SA/Kr 1103/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-03

. nr [ ] w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej [....] w W. I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały...
ze zm.) rozwiązał z E. Z. - dyrektorem Domu Pomocy Społecznej [...] w W - umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia., W uzasadnieniu uchwały...

SA/Kr 981/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-07-28

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji. Ustawodawca nie przewidział instytucji umorzenia zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej z przyczyn o których mowa...
w art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1991 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506/ - lecz odstąpienie od żądania takiego zwrotu. Jest to zatem uprawnienie gminy...

II SA/Go 54/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-28

z dniem [...] września 2011r. umowę o pracę z M.M. i zatrudnił ją na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr [...] na czas określony do [...] marca 2012 r., 19...
na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr [...]. Skarga została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Go 943/11., W konsekwencji wezwania Sądu...

III SA/Łd 184/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-05-23

Pomocy Społecznej w K., Po zapoznaniu się z powyższym wnioskiem Zarządu Powiatu w [...], Rada Gminy W. w dniu [...], działając na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie...
Pomocy Społecznej w K., Uchwalę tę Zarząd Powiatu w [...], po uprzednim wezwaniu Rady Gminy w W. do usunięcia naruszenia prawa, zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100