Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 17/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

o właściwość pomiędzy Starostą M. a Starostą Z. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy rezygnacji P.P. z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w M...
nim a Starostą Z. w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie rezygnacji P.P. z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w M...

I OW 197/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-17

umieszczenia w domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wniosku organ wskazał, że w dniu 30 lipca 2018 r. do Miejsko-Gminnego OPS w [...] wpłynął wniosek Powiatowego Centrum Pomocy...
Rodzinie w [...] w sprawie zmiany decyzji nr [...] z dnia [...] listopada 2007 r., kierującej B.Ł., z Domu Pomocy Społecznej w [...] przy ul. [...] wraz z dokumentacją...

I OW 96/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wójtem Gminy K. a Burmistrzem S. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu M. K. do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać...
Burmistrza S. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Pismem z dnia [...] grudnia 2007 r. Kierownik Działu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T...

I OW 121/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

Miasta W. a Prezydentem Miasta K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie świadczeń z zakresu pomocy społecznej A. K. postanawia...
przed sądami administracyjnymi ( Dz. U Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 22 § i pkt 2 k.p.a., Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy T. w W., działając...

I OW 281/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

. - opiekuna prawnego R. M. o przeniesienie R. M. do innego Domu Pomocy Społecznej postanawia wskazać Starostę [...] jako organ właściwy w sprawie Pismem z dnia 9 października...
) w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H. - opiekuna prawnego R. M. o przeniesienie R. M. z Domu Pomocy Społecznej w K. do Domu Pomocy Społecznej w K...

I OW 48/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-15

o przeniesienie całkowicie ubezwłasnowolnionego H. Ś. z Domu Pomocy Społecznej w J. do Domu Pomocy Społecznej w M. postanawia: wskazać Wójta Gminy R. jako organ właściwy...
. z Domu Pomocy Społecznej w J. do Domu Pomocy Społecznej w M., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że całkowicie ubezwłasnowolniony H. Ś. został skierowany do Domu Pomocy...

I OW 230/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

społecznej postanawia: oddalić wniosek Wnioskiem z dnia 26 września 2014 r., działając z upoważnienia Wójta Gminy S., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wystąpił...
Pomocy Społecznej w N.., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że W.N. został skierowany do Domu Pomocy Społecznej w N. decyzją Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia...

I OW 71/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Miasta W. a Prezydentem Miasta C. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej skierowania T. L. do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać...
Prezydenta Miasta C. jako organ właściwy w sprawie przeniesienia T. L. do innego domu pomocy społecznej. Pismem z dnia 5 lipca 2007 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

I OW 78/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta B.-B. a Prezydentem Miasta M. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej...
oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wobec małoletniej M. K. postanawia wskazać Prezydenta Miasta M. jako organ właściwy do załatwienia...

I OW 151/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych postanawia: wskazać Burmistrza Miasta Dębica jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy. I OW 151/09...
. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzją z [...] czerwca 2007r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100