Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SA/Lu 392/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-01-21

odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.), art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728...
. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że wnioskodawczyni, podlegająca wraz z rodziną ochronie uzupełniającej na terenie...

IV SA/Wa 2180/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

, że - zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.)- pomocy integracyjnej udziela się na wniosek złożony...
decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy; podniósł również, że - ze względu na dyspozycję art. 100 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który nakazuje w postępowaniu w sprawie...

V SA/Wa 934/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

, iż w dniu [...] sierpnia 2009r. do Centrum wpłynęła dokumentacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., powstała w wyniku realizacji programu przez cudzoziemców...
uznaniową, przesłanki jej wydania są ściśle określone przepisami ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. nr 115, poz. 728 z późn.zm.). Jednym z powodów...

V SA/Wa 833/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-17

prawnej decyzji przywołano art. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie...
społecznej, w którym wskazano przesłanki wyłączające możliwość udzielenia wnioskowanej pomocy. W ocenie organu, wobec tego, iż z akt sprawy wynika, że wnioskujący...

IV SA/Wa 3645/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

wykładnię przepisów ustawy o pomocy społecznej, zastosowaną przez organ., III. Zaskarżoną obecnie decyzją z dnia [...] września 2015 r. SKO rozpatrzyło odwołanie pełnomocniczki...
wskazało w szczególności, co następuje:, 1. Stosownie do przepisów ustawy o pomocy, pomoc społeczna, w formie świadczeń przewidzianych tą ustawą jest przeznaczona dla osób...

II SA/Bk 187/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-27

Kolegium Odwoławcze w Ł. utrzymało w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. z dnia [...] grudnia 2012 r., nr [...] odmawiającą przyznania pomocy...
17 grudnia 2012 r. E. S. - przedstawiciel małoletniej córki K. .E. - złożył w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ł. wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu...

V SA/Wa 1187/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-09

, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zm...
wysokości dochodu cudzoziemki dokonane zostały z naruszeniem art. 65 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 8 ustawy o pomocy społecznej., Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy...

V SA/Wa 1169/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-27

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie z którym odmawia się udzielenia pomocy w przypadku...
przez Prezydenta m.st. [...] stan faktyczny sprawy oraz przywołał treść art. 95 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, w którym wskazano przesłanki wyłączające możliwość udzielenia...

V SA/Wa 725/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), odmawia się udzielenia pomocy w przypadku, gdy cudzoziemiec został skazany...
o udzielenie wnioskowanej pomocy, dlatego też wbrew twierdzeniom organu I instancji, nie może mieć tutaj zastosowania art. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej...

III SA/Gd 287/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-11

. 4, art. 7, art. 8 ust.1 pkt 2 i 3, art. 36 pkt 1 lit. g, art.106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz...
. 1508 ze zm.), odmówił wnioskodawczyni Y.E. przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego dla dziecka M.A. na utrzymanie w ramach realizacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100