Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

I SA 429/96 - Wyrok NSA z 1996-11-06

Dyrektor domu pomocy społecznej, utworzonego na podstawie par. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie domów pomocy...
/ skargę dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Z.G. na decyzję Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1996 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA/Lu 137/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-08

r. o pomocy społecznej (Dz. U. , Nr 64, poz. 593, ze zmianami) poprzez uznanie, że rada gminy może podwyższyć kwoty kryterium dochodowego uprawniające do zasiłków...
, nie kwalifikujących się ze względu na kryterium dochodowe do pomocy społecznej, mieści się w ustawowym pojęciu 'prowadzenia działań związanych z rozwiązywaniem problemów...

II GSK 39/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz art. 4- ust. 2 ustawy...
naruszenie prawa. Organ nadzoru wskazał, że treść przepisu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowywanie...

III SA/Lu 263/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-03

. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) w związku z § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów...
dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135, poz.950), kryterium dochodowe stanowiące jedną z przesłanek uprawniających do otrzymania wsparcia z pomocy...

III SA/Po 434/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-09-30

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593...
przytoczył treść art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) stanowiącego, że do zadań własnych gminy należy...

II SA/Bk 470/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-09-27

aż do pełnego usamodzielnienia się, którym grozi wykolejenie moralno-społeczne lub które wykolejeniu temu częściowo uległy, oraz zapewniające opiekę i pomoc materialną...
jest zadaniem organów administracji samorządowej i z mocy art. 19 ustawy o pomocy społecznej należy do zadań własnych powiatu. Jak wynika z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy...

II SA/Rz 446/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-13

mechaniczne. Wezwanie dotyczyło także kwestii tego, czy wnioskodawca korzysta z pomocy społecznej oraz, czy podejmuje prace dorywcze. Wnioskodawcę wezwano także do nadesłania...
wyciągów z posiadanych rachunków bankowych oraz decyzji przyznających świadczenia w ramach pomocy społecznej, w razie ich otrzymywania., W udzielonej odpowiedzi R. K...

II SA/Rz 447/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-13

mechaniczne. Wezwanie dotyczyło także kwestii tego, czy wnioskodawca korzysta z pomocy społecznej oraz, czy podejmuje prace dorywcze. Wnioskodawcę wezwano także do nadesłania...
wyciągów z posiadanych rachunków bankowych oraz decyzji przyznających świadczenia w ramach pomocy społecznej, w razie ich otrzymywania., W udzielonej odpowiedzi R. K...

II SA/Rz 445/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-13

mechaniczne. Wezwanie dotyczyło także kwestii tego, czy wnioskodawca korzysta z pomocy społecznej oraz, czy podejmuje prace dorywcze. Wnioskodawcę wezwano także do nadesłania...
wyciągów z posiadanych rachunków bankowych oraz decyzji przyznających świadczenia w ramach pomocy społecznej, w razie ich otrzymywania., W udzielonej odpowiedzi R. K...

II SA/Ol 847/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-25

z pomocy społecznej lub z innego rodzaju pomocy udzielanej przez jakiekolwiek instytucje bądź osoby trzecie lub też z pomocy członków rodziny, wysokości i przeznaczenia...
z tym, że nie osiąga żadnych dochodów nie składała zeznań podatkowych za 2012 r. Oświadczyła ponadto: 'w chwili obecnej nie korzystam z żadnej pomocy społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100