Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Łd 877/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-02-13

Starosty [...] z dnia [...] roku, Nr [...] o odmowie ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego dla Domu Pomocy Społecznej w P. na wprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego...
z dokumentów załączonych do akt administracyjnych, Starosta [...] decyzją z dnia [...] roku zezwolił Domowi Pomocy Społecznej w P. na pobór wód podziemnych z utworów...

IV SA/Wa 1235/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-07

również z pomocy społecznej. Wskazaną decyzją Burmistrza C. przyznano skarżącemu pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności w styczniu bieżącego...
, zasoby i możliwości (art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 115, poz. 728 ze zm.)., W świetle powyższego należy stwierdzić, że skarżący...

IV SA/Wa 2118/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

pomocy społecznej w O. Z rubryki 7 dotyczącej stanu majątkowego wynika, iż skarżący są właścicielami ½ części domu o powierzchni mieszkalnej 169 m2 oraz trzech działek rolnych...
bytową otrzymują okresowo pomoc społeczną z miejskiego ośrodka pomocy społecznej w O. Wnioskodawcy są właścicielami gruntów rolnych o pow. 0, 054 ha, jednak z powodu...

IV SA/Wa 2224/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-13

[...] maja 2012 r. J. G. przyznano świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Decyzją z dnia [...] października...
na samodzielne poniesienie przez niego kosztów koniecznego utrzymania. Skarżący korzysta więc ze świadczeń z pomocy społecznej (zasiłek stały i składka na ubezpieczenie zdrowotne...

II SA/Gl 875/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-14

miesięcznie. Wnioskodawczyni podniosła również, że niejednokrotnie korzystała ze wsparcia pomocy społecznej. Do druku formularza dołączono szereg dokumentów obrazujących...
sytuację materialną strony, w tym zaświadczenie wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w M., z którego wynika, że K. K. korzystała z pomocy społecznej w latach 2006...

II OZ 1350/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

jednak, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Twierdzi, że nie posiada żadnych dochodów i utrzymuje się z zasiłku przyznanego z pomocy społecznej rzędu 100 zł...
w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2014 r. wniosła Z. S. Skarżąca wskazała między innymi, iż jest osobą schorowaną i korzystającą z pomocy społecznej., Naczelny Sąd Administracyjny...

II OZ 523/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

- w szczególności wyjaśnienia czy skarżący otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, a jeżeli tak to jakie i ewentualnie w jakiej wysokości, a także czy skarżący korzysta z pomocy...
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w [...], na dowód czego skarżący złożył stosowne zaświadczenie z dnia 30 maja 2011 r., Sąd I instancji zaskarżonym postanowieniem z dnia 16...

II SA/Rz 634/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-14

oraz udokumentowanie wysokości zobowiązań kredytowych,, 6) wyjaśnienia czy członkowie rodziny korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej., Odpowiedź na to wezwanie...
. Nie posiada kopii rozliczeń podatkowych. Rodzina nie korzysta z pomocy społecznej. Do pisma załączono harmonogram spłat dwóch kredytów na kwotę 22 617,53 zł oraz na kwotę...

II SA/Kr 248/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-15

alimentacyjnego, wyciąg z rachunku bankowego, dwie decyzje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. o przyznaniu pomocy społecznej w formie opłacenia kosztów dożywiania...
. Zadłużenie to skarżący reguluje za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego egzekucję zasądzonych alimentów. Rodzina skarżącego korzysta z pomocy społecznej w formie...

IV SA/Wa 2328/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-25

w nieruchomości w K. i w M. Skarżący uzyskuje emeryturę w wysokości 928,21 zł netto miesięcznie, otrzymuje również zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej...
, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2016 r., poz. 930...
1   Następne >   +2   +5   +10   76