Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Bk 418/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-14

m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy. Ustalając cenę dla prowadzonego przez Stowarzyszenie domu pomocy społecznej, czyli de...
13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie określenia taryf., Zdaniem autora skargi, zaliczenie mieszkańców prowadzonego przez Stowarzyszenie domu pomocy społecznej...

I SA/Rz 710/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-04

Ośrodek Pomocy Społecznej, posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i pozostaje w stałym leczeniu specjalistycznym, a wnioski z wywiadu dotyczącego...
sytuacji materialnej skarżącego pozwoliły Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej ocenić sytuację materialną jako trudną. ., Wysokość dochodów, całokształt sytuacji majątkowej...

I SA/Rz 845/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-29

wartości 100 000 zł. Posiada również nieruchomość rolną o pow. 0,7 ha. Utrzymuje się z zasiłku stałego z pomocy społecznej w wysokości 604 zł. Średnie miesięczne wydatki...
wynoszącym niewiele ponad 600 zł i utrzymywaniu się wyłącznie dzięki wsparciu z pomocy społecznej może narazić go na uszczerbek w zaspokajaniu podstawowych potrzeb...

III SA/Gd 143/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-08

jego dochodu jest zasiłek stały z pomocy społecznej wynoszący obecnie 529 zł miesięcznie., Zgodnie ze złożonym oświadczeniem wnioskodawca nie posiada oszczędności, papierów...
pod groźbą odpowiedzialności karnej (vide: rubryka 13 formularza PPF) oraz biorąc pod uwagę ww. okoliczności faktyczne, w tym korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej...

I SA/Rz 843/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-01-27

postępowania zostały połączone w jedno postanowieniem organu z dnia [.] stycznia 2021 r., W toku postępowania organ zgromadził:, 1. Pismo z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
- i więcej osobowych, zaś dla stycznia i lutego 2020 r. stawki dla gospodarstwa 5-osobowego, powołano się na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którego wynika...

I SA/Rz 365/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-04

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 29 m.kw. w T. i w tym ostatnim lokalu wymienieni mieszkają. Nie korzystają oni ze wsparcia pomocy społecznej. Odnosząc...
, nie korzysta ona wraz z synem z pomocy społecznej. Brak jest zaś odpowiedzi, czy wymienieni uzyskują pomoc od osób trzecich., Z tych wyżej podanych względów przyjęto...

I SA/Rz 3/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-04-21

dopłaty bezpośrednie oraz uzyskując zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Rodzina jest objęta pomocą ośrodka pomocy społecznej. W 2021 r. otrzymała...
z pomocy społecznej, w postaci zasiłków celowych oraz usług opiekuńczych świadczonych na rzecz żony. Wydatki bytowe nie przekraczają posiadanych dochodów...

I SA/Rz 845/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-08

, że jego sytuacja finansowa nie pozwala mu na pokrycie przedmiotowych kosztów. Utrzymuje się bowiem z zasiłku z pomocy społecznej, w wysokości 604 zł miesięcznie. Środki...
się z zasiłku stałego z pomocy społecznej, w kwocie 604 zł miesięcznie. Zamieszkuje w murowanym parterowym domu, wyposażonym jedynie w podstawowe sprzęty., Skarżący jest osobą...

III SA/Lu 1261/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-15

w urzędowym formularzu sytuację materialną i rodzinną skarżącego - niski dochód rodziny pochodzący ze środków pomocy społecznej ([...] zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie...
wniosku D. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi D. D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r...

I SA/Rz 280/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-07

z pomocy społecznej), mogłoby narazić go na uszczerbek w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych. Mając to na uwadze, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 i art...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi MO na uchwałę Rady Miasta Rzeszowa z dnia [.] lipca 2015 r. nr [.] w sprawie ustanowienia ulg...
1   Następne >   +2   +5   9