Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

II SA/Gd 1894/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-10-07

1. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, upoważniony przez radę gminy na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13...
poz. 60 ze zm./ do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej, nie ma uprawnienia do upoważnienia pracowników ośrodka w trybie art. 268a...

OPK 3-8/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-04-15

Uchwała rady gminy ustalająca zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze nie ustanawia...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rz. z dnia 2 stycznia 1996 r. nr MOPS Ia 9142u/811/96,, - z odwołania Kamili M. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy...

II SA/Wr 319/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-01-09

Po wejściu w życie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, wprowadzonego przez art. 1 pkt 19 ustawy...
z dnia 14 czerwca 1996 r. /Dz.U. nr 100 poz. 459/, wydane dotychczas na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej decyzje w przedmiocie przyznania zasiłku stałego...

SA/Sz 1760/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-09-03

Barbarze W. na cele pomocy społecznej, uznawszy, iż wydatki te w istocie zostały przeznaczone na cel niezgodny z ustawą, to jest na zakup przez obdarowaną opału i żywności...
fizycznych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn dokonanych na cele pomocy społecznej, przy czym za wydatki na cele pomocy społecznej...

SA/Gd 2329/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-05-30

-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KP z dnia 12 maja 1995 r., a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Wojewody (...) na rzecz Anety L. dziesięć złotych tytułem...
zwrotu kosztów postępowania. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KP decyzją z dnia 12 maja 1995 r., wydaną z powołaniem się na art. 1 ust. 3, art. 4, 43 ust...

II SA 679/96 - Wyrok NSA z 1996-06-03

skarżącego, ale już z pominięciem stałych wydatków podanych w informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w A. z dnia 30 maja 1995 r. Najwięcej miejsca zajęły w nich wywody...

IV SA 159/90 - Wyrok NSA z 1990-05-10

rozmieszczenia adwokatów zapewnia zaspokojenie potrzeb społecznych na pomoc prawną we wszystkich dziedzinach. , Decyzją z dnia 22 czerwca 1989 nr BOP.II.A.810/1/98...
Adwokackiej. Wskazała ponadto, że plan rozmieszczenia jest ustalany z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb w zakresie odpłatnej pomocy prawnej dla ludności. , W odpowiedzi...

SA 955/81 - Wyrok NSA z 1981-05-26

. Względy społeczne lub życiowe, o których mówi ten przepis, mogą uzasadniać udzielenie zezwolenia również wówczas, gdy występują one po stronie stałego mieszkańca Warszawy...
się najemcą lokalu, w którym zamieszkuje - Ob. S., która ma 87 lat, jest niewidoma i wymaga stałej pomocy innej osoby, a jest przy tym zupełnie samotna. , Organy administracji...

III SA 820/91 - Wyrok NSA z 1992-09-30

Warunkiem uprawniającym do wniesienia skargi przez organizację społeczną jest - w rozumieniu art. 197 pkt 2 Kpa - sam fakt jej uczestnictwa w postępowaniu...
decyzji likwidacyjnej. O bezprzedmiotowości bytu 'Komitetu' świadczy to, iż jego działacze pozostali bierni wówczas, gdy było społeczne zapotrzebowanie na odbudowę 'D.Ż....

OPS 11/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-09

za celowe utrzymanie w dalszym ciągu dwóch różnych podmiotów powołanych do wykonywania obsługi prawnej., Zmianie w zakresie świadczenia pomocy prawnej nie uległ...
/art. 4 ust. 1/. Z obsługi prawnej radcy prawnego mogą także korzystać organizacje społeczne oraz spółki z udziałem kapitału państwowego, spółdzielczego lub organizacji...
1   Następne >   2