Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 956/09 - Wyrok NSA z 2009-12-17

'Infrastruktura służąca pomocy społecznej' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] 2007-2013, Priorytet VII 'Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału...
usługi pomocy społecznej, świadczone przez Centrum to zadania nałożone i uregulowane określonymi przepisami prawa, służące interesowi publicznemu oraz dobru społecznemu...

V SA/Wa 1258/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

[...] wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. [...]--, które zapadło w następującym stanie faktycznym:, W dniu 7 kwietnia 2009r Miasto W. złożyło wniosek...
o dofinansowanie projektu pt. ,,Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą [...] wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. [...]-- (dalej: projekt) ze środków...

III SA/Po 643/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-12

przedstawił sytuacje osób korzystających z pomocy społecznej (PS) w m. P. oraz w powiecie p.. Z czego wynika, iż ta grupa zdecydowanie wymaga dodatkowego wsparcia i projekt...
(premiujących) punktów za korzystanie z pomocy społecznej. Przez to przedmiotowa grupa miałaby dostęp do projektu'. Zdaniem Fundacji pierwsze 2 zdania oceny podkreślają atuty...

II GSK 775/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Rogala po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej G. - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. od wyroku...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 listopada 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 1004/13 w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej G. - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...

V SA/Wa 2342/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

wydatków do zwrotu przez Gminę Miejską G. jako beneficjenta projektu pn. '...', nr ... realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w G. (dalej: MOPS) w ramach...
Poddziałania 7.1.1. 'Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej' Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dalej: POKL)., Po rozpatrzeniu odwołania...

V SA/Wa 1004/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-25

przez Gminę Miejską G. - działającą poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: Skarżąca, Beneficjent, MOPS), do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest decyzja...
w K. - pełniący rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zawarł z Gminą Miejską G. - w imieniu której działał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

V SA/Wa 1754/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

. W wnioskodawca w punkcie 3.2 wskazuje potrzebę wsparcia m. in. pracujących klientów Ośrodków Pomocy Społecznej pomimo, że są to osoby pracujące i korzystające ze wsparcia OPS...
uczestników (miejsce, czas).',, -' poza klientami Ośrodków Pomocy Społecznej, projekt przewiduje uczestnictwo pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wobec czego Eksperci mogli...

I SA/Ol 42/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-04-14

, pomoc specjalna i pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania świadczona osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowana przez instytucje administracji...
marginalizacją społeczną osób będących klientami ośrodków pomocy społecznej, w swoich działaniach dąży do niwelowania barier i stwarzania im możliwości rozwoju umiejętności...

I SA/Ol 43/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-04-14

, pomoc specjalna i pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania świadczona osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowana przez instytucje administracji...
zagrożenia marginalizacją społeczną osób będących klientami ośrodków pomocy społecznej, w swoich działaniach dąży do niwelowania barier i stwarzania im możliwości rozwoju...

I SA/Sz 880/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-09

, dla których ustalono I lub II profil pomocy, mogą być świadczone jedynie usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym i stwierdziła...
pomocy społecznej, bezrobocie nie może być jedynym powodem udzielania pomocy społecznej). Osobom bezrobotnym, dla których ustalono I lub II profil pomocy, mogą być świadczone...
1   Następne >   +2   +5   +10   100