Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OSK 297/07 - Wyrok NSA z 2008-02-27

do prywatności i dobrego imienia., W dniu 30 czerwca 2005 r. B. A. zwróciła się ponownie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. o przyznanie jej przedmiotowego zasiłku...
celowego do rąk własnych w celu pokrycia kosztów związanych z wyrobieniem dowodu osobistego i zrobieniem zdjęć do niego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w K...

II SA/Wa 2235/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

. 2 oraz art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), decyzją nr [...] z dnia [...] października 2016 r...
Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. [...], w szczególności poprzez udostępnienie ich na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] z siedzibą przy ul...

II SA/Wa 702/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-28

działań wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w K. w związku z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r...
jej pomocy w postaci obiadów (decyzja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] marca 2005 r.). Wskazała, że listy osób, którym takiej pomocy udzielono...

II SA/Wa 1998/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

. nr [...] odmawiającą uwzględnienia wniosku w sprawie skargi W. M. na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej [...](dalej...
., Generalny Inspektor w toku postępowania wyjaśniającego ustalił, iż:, 1. skarżący odwołał się od decyzji OPS w sprawie udzielenia pomocy społecznej, na skutek czego...

II SA/Wa 976/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-30

jej danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w D., W uzasadnieniu decyzji z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] Prezes UODO stwierdził, że do Biura Generalnego...
Pomocy Społecznej w D. Skarżąca podniosła, że GOPS przetwarza i udostępnia osobom postronnym dane o jej dochodach, bez jej wiedzy i zgody. W piśmie z dnia [...] października...

II SA/Wa 734/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-28

z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego, organ ten wystąpił do Prezydenta Miasta [...] o wyjaśnienia dotyczące tej kwestii. Skarżący wskazał, że jego zdaniem...
. o pomocy społecznej,, 3. zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone przez MOPR dane osobowe., Z kolei wobec Urzędu Miejskiego w [...] skarżący podał...

II SA/Wa 241/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-28

Społecznej w G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Domu Pomocy Społecznej w G. na postanowienie Generalnego...
postanawia - odmówić zwolnienia od kosztów sądowych - Dom Pomocy Społecznej w G. wnosząc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie...

II SA/Wa 1414/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

mieć wpływ na wysokość świadczenia lub na jego odmowę. Powołując się na art. 105 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm...
jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego, udostępnić informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia...

II SA/Wa 2013/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. W odpowiedzi na ww. pismo Skarżący, w piśmie z dnia [...] lipca 2013r...
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt. 5)., W świetle postanowień art. 7 pkt 5 u.o.s.(ustawy o opłacie skarbowej) zwolnienie z opłaty skarbowej...

III OSK 555/21 - Wyrok NSA z 2022-01-13

zastosowanie:, 1. art. 100 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) - poprzez błędną jego wykładnię, a jednocześnie uznanie...
;, 2. art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) poprzez błędną jego wykładnię i uznanie, że organ prowadzący...
1   Następne >   +2   +5   +10   37