Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Ke 120/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-25

dyrektora domu pomocy społecznej oddala skargę. Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym z 4 stycznia 2018 r., znak: PNK.I.4130.3.2018, na podstawie art. 79 ust...
2017 r., w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czachowie., W uzasadnieniu organ podał, że z wyjaśnień zawartych w piśmie Starosty...

IV SA/Wr 275/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-10

placówka podlega rygorom ustawy o systemie oświaty, a druga przepisom dotyczącym pomocy społecznej, ponieważ jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza (art. 2a ust. 1 pkt 13, art...
. 33b ustawy o pomocy społecznej). W opinii Wojewody Dyrektor Zespołu winien zatem spełniać wymagania stawiane przez ustawę o systemie oświaty oraz o pomocy społecznej...

II SA/Wr 118/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-05

Pomocy Społecznej., W uzasadnieniu podał, że Rada Gminy nie może zlecić wykonania uchwały organowi innemu niż Zarząd Gminy (w niektórych wypadkach - przewodniczący...
wykonanie uchwały o dożywianiu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rada Gminy D. nie naruszyła przepisów prawa., Wskazane przez Skarżącego przepisy...

IV SA/Wr 10/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-26

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm./, podjął uchwałę Nr [...] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Dziecka...
narusza art. 112 ust. 7, art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm./ oraz § 30 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra...

II SA/Ke 661/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-11-16

Zarządu Powiatu z dnia 13 kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej postanawia: umorzyć...
postępowanie sądowoadministracyjne. Uchwałą z dnia 13 kwietnia 2016r. nr 50.32.2016 w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej...

III SA/Łd 483/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-17

stypendium socjalnego na rok akademicki 2021/2022. Do wniosku załączyła m.in. zaświadczenie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w P. z 20 października 2021 r...
rodziny wnioskodawczyni wynosi 519 zł. Studentka nie dostarczyła zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej oraz nie zostały udokumentowane...

I OSK 1461/08 - Wyrok NSA z 2009-03-18

wynika, iż dochód miesięczny jej rodziny stanowią: wynagrodzenie za pracę A. C. w wysokości [...] zł, świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach...
zgodnie z art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów...

IV SA/Wr 76/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-16

uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, natomiast miesięczna wysokość...
dochodu ustalona jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. Zwrócił również uwagę na treść art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej...

IV SA/Wr 77/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-16

uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, natomiast miesięczna wysokość...
dochodu ustalona jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. Zwrócił również uwagę na treść art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej...

IV SA/Wr 78/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-16

uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, natomiast miesięczna wysokość...
dochodu ustalona jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. Zwrócił również uwagę na treść art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100