Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 377/13 - Wyrok NSA z 2013-06-18

organowi w dniu [...] maja 2012 r., W dniu [...] czerwca 2012 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w N. udali się do miejsca zamieszkania Z. W. w celu przeprowadzenia...
wywiadu środowiskowego, jednak nie zostali wpuszczeni do środka. W związku z powyższym, pismem z tej samej daty, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w N. poinformował...

I OSK 376/13 - Wyrok NSA z 2013-06-18

., W dniu 22 czerwca 2012 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w N. udali się do miejsca zamieszkania Z. W. w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jednak nie zostali...
wpuszczeni do środka. W związku z powyższym, pismem z tej samej daty, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w N. poinformował Z. W., że kolejny termin wywiadu...

II SA/Lu 660/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-18

przykład lekceważenia sądu., Wójt Gminy wezwany do nadesłania odpowiedzi na skargę przesłał odpowiedz udzieloną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie o sygn...
. akt II SA/Lu 528/07 dotyczącej wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 864/00., Wnosząc...

I OSK 556/07 - Wyrok NSA z 2007-09-14

19 września 2006 r. sygn. akt II SA/Lu 114/06 w sprawie ze skargi Z. W. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny...
114/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Z. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w N. za niewykonanie...

II SA/Lu 744/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-10-06

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie wyroku NSA w sprawie II SAB/Lu 36/02 dotyczącej...
świadczeń z pomocy społecznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę Skargą z dnia 4 września 2006 r. Z. W. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...

II SA/Lu 491/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-11

Administracyjny w Lublinie). W skardze do sądu administracyjnego z dnia 10 maja 2007r. Z.W wniósł o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy lub Kierownikowi Pomocy Społecznej...
Pomocy Społecznej do wydania orzeczenia w przedmiocie wniosków o przyznanie zasiłku stałego wyrównawczego i dodatku chorobowego, usług opiekuńczych, zasiłku okresowego...

II SA/Lu 531/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-29

niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 80/2...
dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę. Zgodnie z unormowaniem art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II SA/Lu 741/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-10-24

października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia...
Administracyjnym w Lublinie skargę w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SA/Lu 864/00...

IV SA/Gl 545/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-12-15

Pomocy Społecznej w G. grzywny w związku z bezczynnością organu w sprawie o zasiłek stały o d d a l a s k a r g ę Decyzją z dnia [...] Nr [...] Dyrektor Ośrodka Pomocy...
za okres od dnia [...] do dnia [...]., W wyniku kolejnej, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w dniu [...] decyzji Nr [...] ponownie uchylono, tym razem...

II SA/Lu 22/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-25

Z. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02 dotyczącej usług opiekuńczych I. oddala...
, w której zarzucił Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej niewykonanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie II SAB/Lu 45/02...
1   Następne >   +2   +5   +10   49