Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GW 13/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-12

Podoba po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej wniosku Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga...
Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy a Wójtem Gminy Borowie w przedmiocie wniosku P. C. dotyczącego objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie art. 54...

II GW 47/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-27

2022 r, o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w związku z udziałem w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Kielcach...
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu., Wnioskodawca nie zgadzając się z takim stanem sprawy wskazał, że zastosowanie ma art. 75 ust.12 ustawy z dnia 27 sierpnia...

II GW 29/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-02

Burmistrza [A.] jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w D., działający z upoważnienia Burmistrza D., wystąpił o rozstrzygnięcie sporu...
o właściwość między nim a Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z., działającym z upoważnienia Burmistrza Miasta Z., w przedmiocie potwierdzenia prawa...

II GW 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Społecznej w Miechowie wpłynęła dokumentacja E. G., przesłana z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie, dotycząca wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki...
przez pracownika socjalnego Ośrodka pomocy Społecznej w Chęcinach z E. G., figuruje jego adres zamieszkania, tj. J.[...]. Zgodnie z ustaleniami wskazany adres to posesja...

II GW 28/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-02

do rozpatrzenia sprawy. Wnioskiem z dnia 9 grudnia 2016 r. działający z upoważnienia Burmistrza A. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w A., na podstawie art. 22 § 1 ustawy...
zaistniałego - jak wskazano we wniosku - między 'Burmistrzem Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w A., działającym z upoważnienia Burmistrza A. a Dyrektorem Ośrodka Pomocy...

III SA/Łd 325/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-29

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.1769 ze zm.) i art. 54 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...
ze środków publicznych przez okres 90 dni, tj. od 27 kwietnia 2016 r. do 25 lipca 2016 r., uznając że strona spełnia warunki wynikające z art. 8 ustawy o pomocy społecznej...

II GW 13/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

.) po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Wójta Gminy [A.] reprezentowanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
w [A.] z dnia [...] kwietnia 2016 r. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy [A.] reprezentowanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

III SA/Gd 297/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-28

[...] , działając m.in. na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016, poz. 930) uchylił wyżej opisaną decyzję z dnia 12...
, gdy spełniają kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 tej ustawy. Organ wskazał, że w wyniku...

III SA/Kr 1318/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-18

[...] zł jest wyższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...
kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej., W odwołaniu od tej decyzji H.G. podniosła, iż w sposób błędny ustalone zostały jej dochody., Decyzją z dnia...

VII SA/Wa 1058/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-27

[...] grudnia 2006 r., Wniosek szpitala organ przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] w celu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, odebrania...
finansowanych ze środków publicznych w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593) i rozporządzeniem Ministra Polityki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100