Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 72/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-05

społecznej. Obecnie został mu przyznany zasiłek celowy w wysokości 100 zł, co potwierdził decyzją ośrodka pomocy społecznej. Jest zameldowany u rodziców, a mieszka u kolegi...
na uwadze, iż skarżący jest osobą samotną, niepracującą, utrzymującą się ze świadczeń z pomocy społecznej i nieposiadającą majątku przyjąć trzeba, iż wykazał on, że spełnia...

III SA/Lu 435/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-16

. o pomocy społecznej (t. jedn. - Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 ze zm.) w związku z § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie...
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135, poz. 950), gdzie kryterium dochodowe stanowiące jedną z przesłanek...

III SA/Gd 135/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-04-28

pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie ostatnich sześciu miesięcy korzystały ze świadczeń z pomocy społecznej; jeżeli tak - stosownego zaświadczenia...
obrazujące rodzaj i wysokość otrzymanej pomocy wydanego przez organ gminy realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej; d) wyciągów i wykazów ze wszystkich posiadanych...

IV SA/Wr 508/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

rentowe w kwocie niższej od kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Dodatkowo dołączył decyzję ZUS z dnia [...] nr [...] ustalającą J. Sz. od dnia 1 marca 2008 r. wysokość...
) lub zasady ustalania dochodu wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej, spowodowałaby brak realnej możliwości porównania tak ustalonego dochodu...

IV SA/Wr 236/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-05

zł stanowiącą kryterium dochodowe dla dwuosobowej rodziny określone w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2003 r. o pomocy społecznej (Dz. nr 64, poz. 593 ze zm...
.), uprawniające do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, które przysługują m. in. osobom znajdującym się w trudniej sytuacji materialnej. Powyższe oznacza...

IV SA/Wr 306/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-08

decyzji ZUS, urzędu pracy lub pomocy społecznej przyznającej świadczenia, umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło, oraz zaświadczenia o jego wynagrodzeniu netto za ostatnie...
, ostatniej decyzji o nabyciu i utracie statusu osoby bezrobotnej, ostatniej decyzji przyznającej świadczenia z pomocy społecznej, aktualnego zaświadczenia z urzędu pracy...

II SA/Rz 818/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-03-27

na utrzymanie siebie i żony, w szczególności na zakup żywności,, c) posiadanych pojazdów mechanicznych (marka, rok prod.),, d) korzystania ze wsparcia pomocy społecznej (w jakiej...
mechanicznych czy korzystaniu ze wsparcia pomocy społecznej., Wyjaśnienie w/w okoliczności miało ułatwić dokonanie oceny rzeczywistej sytuacji materialno - bytowej S. K...

IV SA/Wr 236/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-22

. o pomocy społecznej (Dz. nr 64, poz. 593 ze zm.), uprawniające do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, które przysługują m. in. osobom znajdującym...
pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu. Skarżący złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu...

IV SA/Wr 516/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-27

z dnia 12 marca 2003r. o pomocy społecznej (Dz. Nr 64, poz. 593 ze zm.), uprawniające do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, które przysługują m. in. osobom...
postępowanie wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, II. odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Pismem z dnia 6 lutego 2008 r...

II SA/Bk 637/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-12-05

miesięcznego utrzymania wnioskodawcy jest zasiłek okresowy z miejskiego ośrodka pomocy społecznej, w kwocie 271 zł oraz doraźna pomoc finansowa matki (k. 30 - 31)., Zgodnie...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. C. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w B. z dnia...
1   Następne >   +2   +5   9