Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OSK 1420/15 - Wyrok NSA z 2015-10-27

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2015 r. sygn. akt IV SAB/Wr 288/14 w sprawie...
ze skargi K. S. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego 1. uchyla...

IV SAB/Wr 354/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-26

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego I. zobowiązuje Dyrektora...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego...

IV SAB/Gl 9/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-20

W. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia [...] r. J. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Gliwicach na bezczynność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. (dalej: GOPS) polegającą na braku wystąpienia do Sądu Rodzinnego o wydanie orzeczenia w sprawie...

II SAB/Ol 125/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2024-01-23

(spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 23 stycznia 2024 r. sprawy ze skargi N. D. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
w O. w wydaniu decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. N. D. (dalej jako: 'strona', 'skarżąca'), pismem z 7 czerwca 2023 r., na podstawie art...

IV SAB/Wr 68/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-17

Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej I. zobowiązuje Wojewodę D. do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia [...] r...
. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; II...

II SAB/Bk 105/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-22

I. Kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) to specyficzny rodzaj umowy...
pomiędzy organem pomocy społecznej a osobą ubiegającą się o przyznanie pomocy społecznej zawartej zgodnie z wzorem urzędowym ustalonym w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy...

II SAB/Kr 16/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-14

WSA Tadeusz Kiełkowski po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 14 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi E. S. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej...
Społecznej o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:, 1. Czy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej udzieliła odpowiedzi...

II SAB/Lu 560/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-25

skarżącej 'złożonego dnia 11 lipca 2013r. w Urzędzie Gminy N.' w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej., W odpowiedzi na skargę organ wyjaśnił, że wnioskiem z dnia 27...
czerwca 2013r. T. W. zwróciła się o przyznanie jej świadczeń:, 1) zasiłku okresowego na podstawie art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 2) specjalnego zasiłku celowego...

II SAB/Lu 521/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-25

. W. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej I. oddala skargę; II. przyznaje [...] A. S...
skarżącej z dnia 12 lipca 2013r. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej. Skarga została zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Lu 511/13., W odpowiedzi na skargę organ...

II SAB/Lu 516/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-25

z dnia 12 lipca 2013r. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej. Skarga została zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Lu 511/13., W odpowiedzi na skargę organ wyjaśnił...
, że wnioskiem z dnia 27 czerwca 2013r. T. W. zwróciła się o przyznanie jej świadczeń:, 1) zasiłku okresowego na podstawie art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100