Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 1597/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-22

inwestycji za cel publiczny można uznać budowę i utrzymanie tylko takich domów pomocy społecznej, które są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego...
nie tylko przez jednostki Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ale również przez inne podmioty. Wyjaśniono, iż prawna regulacja domów pomocy społecznej...

IV SA/Wa 2059/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

zamierzonego sposobu użytkowania hotelu na pensjonat dla osób starszych lub niepełnosprawnych - dom pomocy społecznej, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego...
lub niepełnosprawnych - dom pomocy społecznej, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W uzasadnieniu postanowienia organ orzekający podał, że w dniu 9 marca...

II SA/Po 976/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-16

się do ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2016.930 ). Tylko bowiem ta ustawa obejmuje instytucje związane z realizacją celów pomocy społecznej...
, w tym związanych z pomocą bezdomnym a nie można przyjąć, by ustawodawca wskazując na dom opieki społecznej w art. 6 pkt 6 u.g.n. i nie definiując tego pojęcia na gruncie u.g.n....

II SA/Rz 390/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-06-23

komórkowego. Rodzina nie korzysta z usług pomocy społecznej; nie posiada oszczędności. Oprócz renty, dochód rodziny stanowi dopłata do gruntu w kwocie 800 zł. Do pisma, Strona...
z usług pomocy społecznej. Wnioskodawcy nie odpowiedzieli na pytanie o przyczyny nie wystąpienia do instytucji pomocy społecznej z wnioskiem o udzielenie odpowiedniej...

IV SA/Wa 2747/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-01

z pomocy społecznej. Fakt przyznania tego zasiłku przez organ pomocy społecznej uwiarygodnia twierdzenia strony o jej złej sytuacji majątkowej. Organy pomocy społecznej...
z pomocy społecznej to tym samym zasługuje na przyznanie prawa pomocy. Prawo pomocy podobnie jak instytucje pomocy społecznej znajdują swoje źródło w zasadzie państwa...

IV SA/Wa 3650/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

stałego z pomocy społecznej. Fakt przyznania tego zasiłku przez organ pomocy społecznej uwiarygodnia twierdzenia strony o jej złej sytuacji majątkowej. Organy pomocy...
korzysta z pomocy społecznej to tym samym zasługuje na przyznanie prawa pomocy. Prawo pomocy podobnie jak instytucje pomocy społecznej znajdują swoje źródło w zasadzie państwa...

IV SAB/Wa 493/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-19

pracownika jednostki organizacyjnej gminy/miasta realizującej zadania pomocy społecznej, oświadczenia (lub oświadczeń) osoby (lub osób), od których skarżący otrzymuje...
, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wydanego przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej. Referendarz sądowy...

II SA/Lu 678/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-29

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2006 r. Nr 135, poz. 950) przyjmuje się, że konieczne koszty utrzymania rodziny pokrywane są w stopniu...
o pomocy społecznej w wysokości ustalonej § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych...

II SA/Lu 823/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-02-12

Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie na działce nr [...] położonej przy ul. K. w L., pas drogowy - działka nr [...]., W uzasadnieniu wyjaśniono...
, na której znajduje się budynek Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie. Podniosła, że działkę od strony Domu Pomocy Społecznej wykorzystuje rekreacyjnie...

IV SA/Wa 2941/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

dochodów. Rodzina nie występuje także o świadczenia z pomocy społecznej, a mąż skarżącej nie pracuje i nie jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna...
uzyskania prawa pomocy, źródła dochodów. Ten wniosek potwierdza fakt nie korzystania z pomocy społecznej przez wnioskodawczynię oraz jej rodzinę. Wnioskująca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100