Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Po 882/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-27

uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku (dalej: 'MGOPS') w zakresie zdania: '18) realizowanie zadań z zakresu ustawy...
mieszkaniowych. Zdaniem organu nadzoru przepisy art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.; dalej...

I OSK 1185/18 - Wyrok NSA z 2019-12-19

pomocy społecznej., W odpowiedzi na skargę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. wniosło o jej oddalenie, podtrzymując w całości stanowisko i argumentację zawartą...
w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku...

II SA/Bk 524/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-21

1. Kierownicy ośrodków pomocy społecznej mogą być upoważnieni do załatwienia tylko tych grup spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej...
) kompetencji do załatwienia sprawy dotyczącej dodatku mieszkaniowego dla kierowników ośrodków pomocy społecznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II...

IV SA/Wr 348/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-04

Ośrodka Pomocy Społecznej we W., decyzji Specjalisty Działu Dodatków Mieszkaniowych z dnia [...]r. (Nr [...]) odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie...
, że decyzja pierwszoinstancyjna w sprawie została podjęta z upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. przez Specjalistę w Dziale Dodatków...

II SA/Wr 1593/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-27

Ośrodka Pomocy Społecznej we W., decyzji Specjalisty w Dziale Dodatków Mieszkaniowych z dnia [...]r. (Nr [...]), odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego, na podstawie...
. Należy mianowicie zauważyć, że decyzja pierwszoinstancyjna w sprawie została podjęta z upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...

VIII SA/Wa 288/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-22

o wszczęciu z urzędu postępowania o przymusowym wykwaterowaniu. Z pisma MOPS wynika, iż skarżąca nie korzysta z pomocy społecznej. Pobiera wojskową rentę rodzinną przyznaną...
wykwaterowania tj. kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm...

II SA/Kr 2412/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-18

[...] Kierownik Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., na podstawie art. 43 ust.1, art.10 ust.1 pkt 2 i art.4, oraz art.32 ust.2, art.35a, art.40 ustawy z dnia 29...
listopada 1990r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz.U z 1998r. Nr 64, poz. 411 z późn.zm./, oraz Uchwały nr LVII/454/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000r...

IV SA/Wr 594/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego., Pismem z dnia 23 stycznia 2009 r. Sąd zwrócił...

II SA/Wa 1882/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-21

świadczenia z pomocy społecznej. W takim przypadku dyrektor oddziału regionalnego Agencji winien wystąpić do sądu z pozwem o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego...
kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, ani też nie potwierdziła zaistnienia przesłanki uzasadniającej wystąpienie przez dyrektora oddziału regionalnego...

III SA/Łd 1086/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-03-03

w dniu 3 marca 2005 r. skarżąca poparła skargę i wniosła by Sąd wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy ustawa o pomocy społecznej wyklucza możliwość...
również podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącej o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy ustawa o pomocy społecznej wyklucza możliwość korzystania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100