Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 1609/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-27

w drodze wyjątku., Z informacji, jaką organ uzyskał od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Z. w piśmie z dnia [...] maja 2018 r., wynika, że skarżący M. B. od dnia [...] kwietnia...
2015 r. przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Z. (dalej także: 'DPS w Z.')., Następnie, w piśmie z dnia [...] lipca 2018 r. Dyrektor DPS w Z. poinformował organ...

II SA/Wa 2479/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-11

administracyjnemu., W toku postępowania organ ustalił, że wnioskodawca jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej '[...]' w [...] od [...] września 2018 r., gdzie ma zapewnione...
840,70 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej. Pozostałe koszty związane z odpłatnością za pobyt wnioskodawcy w domu pomocy społecznej...

III OSK 4313/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

nie może być przyznane wnioskodawcy, bowiem obecnie przebywa on w domu pomocy społecznej, a zatem ma zapewnione niezbędne środki utrzymania., Skargę na powyższą decyzję...
rodzinnej., Wydając zaskarżoną decyzję organ uznał, że skarżący ma zapewnione niezbędne środki utrzymania, bowiem przebywa w domu pomocy społecznej. Stanowiska tego Sąd...

II SA/Wa 2289/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-03

wynika, że Skarżąca przebywała od dnia [...] listopada 1990 r. w domu pomocy społecznej, zaś od 1986 r. jest niezdolna do samodzielniej egzystencji, co pozwala uznać...
opieki oraz z uwagi na pobyt w domu pomocy społecznej. Organ powołał się przy tym na zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] stycznia 2002 r...

II SA/Wa 1656/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

postępowania, ani na wynagrodzenie pełnomocnika. Wskazał, że jest inwalidą o znacznym stopniu niepełnosprawności, korzysta z pomocy miejskiego ośrodka pomocy społecznej...
. Do wniosku dołączył kartę świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] lutego 2014 r., z której wynika, że od stycznia 2013 r. korzysta on stale...

II SA/Wa 120/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-28

, iż pomoc społeczna została mu udzielona., W odpowiedzi na skargę Prezes ZUS wniósł o jej oddalenie oraz podtrzymał dotychczas zajmowane stanowisko w sprawie...
wnioskowanego świadczenia uzasadnił tym, że posiada on niezbędne środki utrzymania w postaci przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej w wysokości 444 zł miesięcznie...

II SA/Wa 1232/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-16

nie może być przyznane wnioskodawcy, bowiem obecnie przebywa w Domu Pomocy Społecznej, a zatem ma zapewnione niezbędne środki utrzymania., Powyższa decyzja stała się przedmiotem skargi...
, bowiem przebywa w Domu Pomocy Społecznej. Stanowiska tego nie można zaaprobować, bowiem zostało ono wywiedzione z pominięciem wysokości dochodu skarżącego. W ocenie Sądu brak...

II SA/Wa 1567/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-24

w całości Małżonkowie E. i C. W. przebywali w Domu Pomocy Społecznej w S. Jedynym ich źródłem dochodu była emerytura kombatancka przyznana E.W. w 1984 roku na podstawie art. 13...
Pomocy Rodzinie w S. zwolnił C.W. z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2005 r., W dniu [...] listopada 2004 r. zmarł...

II SA/Wa 1909/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-27

się na wózku inwalidzkim i nie jest w stanie pracować. Skarżący przebywa w Domu Pomocy Społecznej w S. (zwanym dalej: 'DPS') i ponosi z tego tytułu opłatę w wysokości 931 zł...
701 zł, który w 70% jest przeznaczany na pobyt w DPS, a pozostałą część pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Wa 1087/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-28

w późnym wieku i samotnego macierzyństwa, od 14 lat zmuszona jest do korzystania z pomocy społecznej, która to pomoc ogranicza się do zwrotnych zasiłków celowych...
w kwotach 100-200 zł. Podniosła, iż jej ostatni pracodawca, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w L., w którym była zatrudniona w latach 1993-1994, znając jej położenie, odmówił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100