Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),, b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada...
leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym...

VI SA/Wa 1428/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-23

i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków...
, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji. Zdaniem...

II GSK 3505/16 - Wyrok NSA z 2018-11-27

uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji, uiszcza się tylko jedną z opłat...
jest bowiem prowadzony przez wojewodę na podstawie art. 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U....

II GSK 1863/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

jedynie dla abonentów, którzy otrzymują z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenie pieniężne w formie zasiłku stałego oraz złożyli otrzymany od T. i potwierdzony przez Ośrodek Pomocy...
Społecznej bon. Jednakże do planu p. na koniec 2008 r. przystąpiło jedynie 518 abonentów, co nie miało wpływu na zmniejszenie bazy abonenckiej planu t. s., W konsekwencji...

VI SA/Wa 2166/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-28

, którzy otrzymują z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenie pieniężne w formie zasiłku stałego oaz złożyli otrzymany od T. i potwierdzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej...
dla osób niepełnosprawnych;, 6) świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych., Pismem z dnia [...] czerwca 2009 r. T. złożyła wniosek o przyznanie...

VI SA/Wa 2359/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

przystąpienia do niego na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi danej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny, zgodnie z art. 31 § 4 kpa...
',, - 'Dane dotyczące świadczenia usług za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących T. S.A. w okresie 8 maja - 31 grudnia 2006 r.', stanowiącym Załącznik nr 2 do w/w pisma...

VI SA/Wa 3877/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

skarżącej od [...] czerwca 2008 r. Pakiet ten może być świadczony jedynie dla abonentów, którzy otrzymują z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenie pieniężne w formie zasiłku...
stałego oaz złożyli otrzymany od skarżącej i potwierdzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej bon. Jednakże do planu przyjaznego na koniec 2008 r. przystąpiło jedynie 518...

II GSK 61/07 - Wyrok NSA z 2007-06-21

ubezpieczenia emerytalnego lub rentowego lub korzystaliby z pomocy społecznej. Informacje te, zdaniem organu, wykraczały poza zakres danych określonych w art. 161 ust. 2 ustawy...
, przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty projekt cennika usług telekomunikacyjnych pod nazwą 'plan tp społeczny' z jednoczesnym wycofaniem...

VI SA/Wa 983/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-17

, jak i niektóre inne podmioty (np. publiczne szpitale, sanatoria, żłobki, domy pomocy społecznej, szkoły publiczne i niepubliczne) uiszczają tylko jeden abonament niezależnie...

VI SA/Wa 1939/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

w postępowaniu na prawach strony uznając, że jest to uzasadnione celami statutowymi danej organizacji i przemawia za tym interes społeczny., W dniu [...] września 2010 r...
. nr [...], - kopii decyzji Prezesa UKE z dnia [...] września 2006 r. nr [...],, - dokument 'Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów...
1   Następne >   +2   +5   +10   25