Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 2316/17 - Wyrok NSA z 2018-04-11

. - spadkobierczynię po J. F., powstałą z tytułu zaległości za pobyt ojca w domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wskazano, że ojciec skarżącej był mieszkańcem Domu Pomocy...
Społecznej we [...]. Zmarł, pozostawiając zadłużenie w opłatach za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości [...] zł za okres od lutego 2006 r. do czerwca 2008 r. Skarżąca...

I OSK 2173/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

. nie miał być tym samym co Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w K. Cele te nie są bowiem identyczne, a co najwyżej można je uznać za zbliżone. Chronologia zdarzeń wskazuje...
[...] kwietnia 1973 r., czyli miesiąc po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku, uruchomiono inną placówkę - Państwowy Dom Pomocy Społecznej., Wojewoda Małopolski...

II SA/Kr 102/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-21

i inwestycji zrealizowanej na nieruchomości. Planowany Zakład dla Psychicznie Chorych [...] w K. nie miał być tym samym co Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w K...
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku, uruchomiono inną placówkę - Państwowy Dom Pomocy Społecznej., Wojewoda [...] decyzją z dnia 29 listopada 2013r...

II SA/Gd 27/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-09

2008-2009 Domu Pomocy Społecznej nie mogła mieć wpływu na sposób rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, skoro spełniona została przesłanka zbędności nieruchomości na cel...
zainteresowań a także integracji lokalnych społeczności. Pełni ona zatem funkcje społeczne, podobnie jak istniejący obecnie dom pomocy społecznej, którego budowa...

II SA/Rz 905/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-08

dochodów. Opłaca składkę na ubezpieczenie rolnicze. Rodzina nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Koszty życia rodziny obejmują m.in. zakup żywności i leków...
także, że nie uzyskuje żadnych świadczeń z pomocy społecznej oraz innej pomocy o charakterze publicznym. Należy dodać, że skarżący opłaca za swą małżonkę składki na ubezpieczenie rolnicze...

II SA/Lu 796/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-12

jej oraz jej dziecka korzysta ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej dostarczającego jej produktów żywnościowych., W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca wykazała...
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) w związku z § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r...

II SA/Lu 142/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-27

skarżąca podkreśliła, że w zaspokojeniu potrzeb bytowych jej oraz jej dziecka korzysta ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej dostarczającego jej produktów żywnościowych...
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) w związku z § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r...

IV SA/Wa 614/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

funkcyjnym). Wysokość zasiłku otrzymywanego przez S. R. (zgodnie z deklaracją skarżącej oraz zaświadczeniem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...], którego kopię...
), a także koszty wyżywienia, ubrania i opłaty za telefon. S. R. wskazała również, że poniosła koszty remontu dachu (dofinansowanego przez ośrodek pomocy społecznej) w wysokości...

IV SA/Wa 3006/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-25

zainteresowanych ich kupnem., Skarżący oświadczył, że nie ma oszczędności, ani innych zasobów pieniężnych. Utrzymuje się obecnie ze świadczeń z pomocy społecznej w formie...
aktualnie utrzymuje się dzięki pomocy społecznej, która ze swej istoty służy umożliwieniu osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych...

II SO/Ol 4/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-12

zamieszczone na 4 stronie formularza). W wyliczeniu tym zawarta jest informacja o świadczeniu z pomocy społecznej w kwocie 200 zł. Na koszty utrzymania składają się wydatki...
społecznej. Oznacza to, że uzyskiwany dochód, pomimo, że przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej nie zawsze wystarcza na pokrycie wszystkich...
1   Następne >   +2   +5   +10   100