Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

I SA 1450/99 - Wyrok NSA z 1999-12-21

może zostać przyznany stosownie do postanowień art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ zasiłek celowy...
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy M. z 29 czerwca 1999 r. odmawiającą przyznania Danucie M. zasiłku celowego na opłacanie kosztów adwokata., W uzasadnieniu decyzji...

III SA 587/03 - Postanowienie NSA z 2003-04-10

Z treści art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. nr 137 poz. 887 ze zm./ wynika, że od decyzji Zakładu Ubezpieczeń...
Społecznych w przedmiocie ustalenia wymiaru składek, rok poboru, a także umorzenia należności z tego tytułu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad...

I SA/Wr 3442/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-01

. akt I SA/Wr 3120/02 odrzucającym skargę J. A. L. na czynności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w postępowaniu egzekucyjnym w związku z nieuiszczeniem...
obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne za wrzesień 2000 r. postanawia odrzucić skargę. Postanowieniem z dnia 14.07.2003 r. sygn. akt I SA/Wr 3120/02 Naczelny Sąd...

II GSK 154/13 - Wyrok NSA z 2014-02-04

społeczną popełnionego czynu. Organ wskazywał na różnice pomiędzy niekaralnością (art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy), a przesłanką dawania rękojmi z art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy...
interesowi społecznemu, tj osób ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia., Sąd I instancji podzielił pogląd wyrażony w wyroku NSA...

VI SA/Wa 2050/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-22

jakimi kierował się skarżący przy podejmowaniu uchwały nr [...]. Komisja Nadzoru Finansowego rozpatrzyła całość materiału dowodowego oraz wyważyła interes społeczny...
również wziął pod uwagę, zarówno interes społeczny, jak i interes członków zarządu. Przy wymiarze kary organ dał prymat jej funkcji prewencyjnej, polegającej na zapobieżeniu...

VI SA/Wa 2049/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-22

jakimi kierował się skarżący przy podejmowaniu uchwały nr [...]. Komisja Nadzoru Finansowego rozpatrzyła całość materiału dowodowego oraz wyważyła interes społeczny...
również wziął pod uwagę, zarówno interes społeczny, jak i interes członków zarządu. Przy wymiarze kary organ dał prymat jej funkcji prewencyjnej, polegającej na zapobieżeniu...

VI SA/Wa 2051/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-22

kierował się skarżący przy podejmowaniu uchwały nr [...]. Komisja Nadzoru Finansowego rozpatrzyła całość materiału dowodowego oraz wyważyła interes społeczny z interesem...
pod uwagę, zarówno interes społeczny, jak i interes członków zarządu. Przy wymiarze kary organ dał prymat jej funkcji prewencyjnej, polegającej na zapobieżeniu powstawaniu...

VI SA/Wa 1504/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-14

z którym organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny...
na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Zatem po ponownym rozpatrzeniu sprawy Komisja...

VI SA/Wa 246/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

niż 50 % głosów w walnym zgromadzeniu oraz 50 % udziału w kapitale zakładowym tego krajowego zakładu ubezpieczeń społecznych., Do wydania ww. decyzji doszło...
oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, udokumentowania, że środki przeznaczone na nabycie udziałów w T. nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...

II GSK 256/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

pojęcia. Natomiast przepis niejasny to taki przepis, którego niejasność jest tak daleko posunięta, iż wynikających z niej rozbieżności nie da się usunąć za pomocą zwyczajnych...
, charakter przepisu, który został naruszony na to pozwala i społeczne skutki naruszenia są niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności. Dalej wskazała...
1   Następne >   2