Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 205/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-20

[...] z dnia 25 listopada 2020 r., nr [...] w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej [...] oddala skargę. Wojewoda wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
. - dalej jako 'u.s.p.') w zw. z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 - dalej jako 'u.p.s.') - uchwałę...

III SA/Kr 1680/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-05-09

Powiatu w [...] z dnia [...] 2020 r. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej [...] I. stwierdza, że zaskarżona uchwała została...
nr [...] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w [...]. Uchwałę podjęto na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 oraz art. 48 ust. 2 ustawy...

IV SA/Gl 733/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-28

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zwrócił się o:, stwierdzenie, czy przepis art. 150 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U nr 64 poz. 593...
ze zm./, w zakresie, w jakim wyłącza zastosowanie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ do spraw wszczętych...

III ARN 34/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

w domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności z tego tytułu na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego...
przedłużenia pobytu w domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności z tego tytułu uznając, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości...

VII SA/Wa 2093/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

roku Urząd [...] wystąpił do Ośrodka Pomocy Społecznej [...] W. o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego., Pismem z dnia 26 lutego 2008r. tutejszy Ośrodek poinformował Urząd...
Pomocy Społecznej W. wystąpił do wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie W. o informacje, czy M. A. korzysta bądź korzystał z ich pomocy., Na podstawie...

II SA/Bk 464/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-20

w pomocy społecznej, określonego art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021, poz. 2268, ze zm.; dalej: 'u.p.s.'). W związku...
Samopomocy w H. osobie, która nie spełnia wymagań niezbędnych dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej., Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia...

III ARN 99/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-05-14

dzieckiem nie przekracza kwoty najniższej emerytury - art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/. Sąd...
Społecznej w K. z dnia 15 marca 1994 r. (...), którą odmówiono zainteresowanej przyznania stałego zasiłku z pomocy społecznej z tytułu wychowywania dziecka chorego na astmę...

III SA/Kr 45/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-25

Protokolant specjalista Anna Chwalibóg po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B na decyzję...
przesłał do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odwołanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B, ul. M, B z dnia 10 września 2018 r. od decyzji Nr [...] Powiatowego...

II SA/Sz 135/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-06-18

, Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz /spr./, Protokolant Katarzyna Skrzetuska-Gajos, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2008 r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej...
się z protokołem kontroli z dnia [...] r. przeprowadzonej w pionie żywieniowym Domu Pomocy Społecznej w [...], nakazał usunięcie stwierdzonych, w trakcie kontroli uchybień...

II SA/Ke 131/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-03-29

rozstrzygnięcia Samorządowe Kolegium Odwoławcze podało, iż wnioskiem z dnia 15 listopada 2011 r. Z. G. zwrócił się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. między...
się jako bezrobotny w urzędzie pracy, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej osoby ubiegające się o pomoc winny posiadać status bezrobotnego. Natomiast...
1   Następne >   +2   +5   +10   100