Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 2473/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

, w szczególności oświadczenia czy skarżąca korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej bądź pomocy materialnej innych osób (jeżeli tak, to zobowiązać skarżącego...
skarżący złożył oświadczenie z którego wynika, że:, a) nie korzysta z żadnych form pomocy społecznej,, b) nie jest zarejestrowany w ewidencji osób niepełnosprawnych,, c...

II GZ 80/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

, czy korzysta obecnie z jakichkolwiek form pomocy społecznej; oświadczenia w przedmiocie zarejestrowanych na niego lub na jego małżonkę pojazdów mechanicznych...
, oszczędności i nie korzysta z pomocy społecznej, zaś do pisma dołączył kopie orzeczeń w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz należności sądowej...

III SA/Gd 457/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-26

(jeśli tak to w jakiej wysokości) pomoc finansową, w tym także od członków rodziny; oświadczenia, czy korzysta obecnie z jakichkolwiek form pomocy społecznej; w przypadku odpowiedzi...
jakichkolwiek dochodów, nie posiada gospodarstwa rolnego, pojazdów mechanicznych, oszczędności, nie korzysta z pomocy społecznej. Jednocześnie uchylił się od podania stanu...

VI SA/Wa 2473/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

, czy skarżący korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej bądź pomocy materialnej innych osób (jeżeli tak, to zobowiązano go do przedstawienia kopii decyzji o przyznaniu...
.) oświadczył, że nie korzysta z żadnych form pomocy społecznej i nie jest zarejestrowany w ewidencji osób bezrobotnych. Posiada rachunek bankowy w [...] Bank (nadesłał wyciąg...

VI SA/Wa 1804/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-14

zadań pomocy społecznej, Casus 2003, nr 27, s. 28-36, Kraków). Aktywne zaangażowanie organizacji społecznych w rozstrzyganie spraw administracyjnych należy traktować...
[...] stycznia 2016 r. wystąpiła do KNF z wnioskiem o dopuszczenie jej, jako organizacji społecznej, do udziału w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wyrażenia zgody...

VI SA/Wa 1824/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

społecznym, a nie w partykularnym interesie Kasy Krajowej. Skarżąca wskazała, że dąży do zapewnienia jak największej skuteczności udzielanej przez nią pomocy stabilizacyjnej...
uprawnień obywateli i organizacji grupujących obywateli (por. K. Bandarzewski, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej, Casus...

VI SA/Wa 1826/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

obywateli i organizacji grupujących obywateli (por. K. Bandarzewski, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej, Casus 2003, nr 27...
o dopuszczenie jej, jako organizacji społecznej, do udziału w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do funduszy własnych SKOK [...] kwoty...

VI SA/Wa 1823/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej, Casus 2003, nr 27, s. 28-36, Kraków). Aktywne zaangażowanie organizacji społecznych...
w następującym stanie sprawy., Kasa Krajowa pismem z dnia [...] stycznia 2016 r. wystąpiła do KNF z wnioskiem o dopuszczenie jej, jako organizacji społecznej, do udziału...

VI SA/Wa 1825/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

obywateli i organizacji grupujących obywateli (por. K. Bandarzewski, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej, Casus 2003...
jej, jako organizacji społecznej, do udziału w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do funduszy własnych SKOK [...] kwoty dodatkowej...

VI SA/Wa 1827/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-09

społecznym, a nie w partykularnym interesie Kasy Krajowej. Skarżąca wskazała, że dąży do zapewnienia jak największej skuteczności udzielanej przez nią pomocy stabilizacyjnej...
uprawnień obywateli i organizacji grupujących obywateli (por. K. Bandarzewski, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej, Casus...
1   Następne >   +2   +5   11