Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 936/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-17

, liczonego z braku definicji ustawowej w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 493 ze zm.), wnioskodawcy...
uzyskania. Tymczasem zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o miesięczne obciążenie...

II SA/Rz 1018/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-12-21

pielęgnacyjne). Strona twierdzi, że nie uzyskuje innych dochodów w tym dochodów z gospodarstwa rolnego. Rodzina nie występuje także o świadczenia z pomocy społecznej gdyż według...
. Jednocześnie strona twierdzi, że nie korzysta z pomocy społecznej., Względy doświadczenia życiowego oraz logiki nakazują stwierdzić, że zachowanie minimalnych podstaw utrzymania...

I SA/Wa 1812/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-27

, nie przynosiła w ostanim czasie jakiegokolwiek dochodu. Środki utrzymania skarżący, jak wyjaśnił, czepie z pomocy finansowej udzielanej przez [...] Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki...
środków na poniesienie wymaganych kosztów sądowych. Przyznanie określonej formy pomocy społecznej jest warunkowane z zasady stwierdzeniem, że osoba, której wsparcie...

I OSK 463/12 - Wyrok NSA z 2013-08-06

rodziny interpretować odmiennie od zasad ustalania dochodu na użytek pomocy społecznej., Zdaniem Sądu organy dopuściły się naruszenia przepisu art. 5a wprowadzonego ustawą...
na podstawie przepisów o pomocy społecznej;, 2) art. 4 ust. 7 i 11 powołanej wyżej ustawy, polegające na przyjęciu założenia o konieczności wydania przez wojewodę zarządzenia...

I SA/Wa 526/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy [...], gdzie otrzymuje zasiłki celowe, a także pomoc żywnościową lub rzeczową. Do wniosku skarżąca załączyła kopie dokumentacji wskazującej...
na udzielane jej wsparcie z pomocy społecznej., Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważyć należało, co następuje:, Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30...

III SA/Po 411/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-11-20

ośrodka pomocy społecznej wyjaśniającego czy wnioskodawca wraz z żoną korzystają z przysługującej im pomocy oraz jakiego jest ona rodzaju i w jakiej wysokości...
. Ponadto oświadczył, że żyje wraz z rodzina w biedzie i nędzy bez własnej winy i nie otrzymuje żadnej pomocy, pomimo iż występował do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...

II SA/Łd 80/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-27

nieważności decyzji Zarządu Powiatu w K. znak: [...] z dnia [...] 2001 r. o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w P., działając na podstawie art...
[...] 2001r. znak: [...] w przedmiocie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w P., określanej dalej w skrócie jako 'decyzja Zarządu Powiatu w K...

II SAB/Po 169/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-27

się ze stypendium z urzędu pracy w wysokości [...] zł oraz ze świadczeń pomocy społecznej w postaci zasiłku dodatku mieszkaniowego i energetycznego, co łącznie daje kwotę [...] zł...
. wyniosły marcu wyniosły [...] zł. Skarżąca dołączyła kserokopie decyzji z pomocy społecznej, faktur za media i czynsz, za leki, historii choroby i wyciągu z rachunku bankowego...

I OSK 950/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

, liczonego (z braku definicji ustawowej) w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 493 ze zm.), wnioskodawcy...
ustawy o pomocy społecznej, przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

II SA/Łd 600/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-07

przyznawaną indywidualnym konsumentom. W prawie polskim taką pomocą publiczną jest pomoc społeczna. Stąd też w ocenie Sądu, wobec takiego odesłania ustawowego, dochód...
dla potrzeb ustalenia przesłanek udzielenia bonifikaty należy ustalać w oparciu o zasady wynikające z ustawy stawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn...
1   Następne >   +2   +5   +10   100