Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

III SAB/Wr 2/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-09

dochodu, a także, że nie posiada żadnych oszczędności i nie korzysta z żadnych form pomocy społecznej., W tym stanie rzeczy przyjąć należało, że skarżący nie wykazał...
PTTK o/ziemi W. w zakresie znakowania szlaków turystycznych wynikających z umów cywilnych, wniosku A. N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym na skutek...

III SAB/Wr 2/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-09

- rentowe, nie podał w ogóle wysokości osiąganego dochodu, a także, że nie posiada żadnych oszczędności i nie korzysta z żadnych form pomocy społecznej., W tym stanie...
PTTK o/ziemi W. w zakresie znakowania szlaków turystycznych wynikających z umów cywilnych, wniosku J. Ś. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów...

III SAB/Wr 2/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-18

); nie wyjaśnił czy korzysta ze wsparcia finansowego osób trzecich lub z Pomocy Społecznej; nie przedłożył wyciągów z posiadanych rachunków bankowych; nie określił wartości...
przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A.na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie...

III SAB/Wr 2/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-18

dochodu uzyskiwanego przez siebie i inne osoby prowadzące z nim gospodarstwo domowe; nie wyjaśnił czy korzysta ze wsparcia finansowego osób trzecich lub z Pomocy Społecznej...
przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A.i J.na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie działań...

II SAB/Lu 84/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-28

Sprawa ze skargi J. Dz. na bezczynność Wojewody w przedmiocie stypendium sportowego - w zakresie wniosku skarżącego o uchylenie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt II SAB/Lu 84/15 p o s t a n a w i a odrzucić wniosek.

II GZ 862/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-16

form pomocy społecznej., W zażaleniu na powyższe rozstrzygnięcie - odmawiające przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie - Skarżący podniósł, że Sąd I instancji...
prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A. N. i J. Ś. w przedmiocie wniosku o podjęcie działań nadzorujących w stosunku do Zarządu PTTK oddział ziemi...

II GZ 863/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-16

z żadnych form pomocy społecznej., W zażaleniu na powyższe rozstrzygnięcie - odmawiające przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie - Skarżący podniósł, że Sąd I instancji...
prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A. N. i J. Ś. w przedmiocie wniosku o podjęcie działań nadzorujących w stosunku do Zarządu PTTK oddział ziemi...

II SA/Rz 1786/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-06

prawa do stypendium sportowego. Takie rozwiązania są przewidziane w systemie prawa czego przykładem mogą być przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące zawierania...
i wykonywania kontraktów socjalnych pomiędzy organem pomocy społecznej a podmiotem ubiegającym się o świadczenie przyznawane na podstawie tej ustawy., WSA za zgodne z prawem...

II SA/Lu 564/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-10

O. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego L. - Północ...
a w i a odmówić przyznania prawa pomocy. Pełnomocnik O. D. na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniósł o przyznanie jego mocodawcy prawa...

II SA/Lu 564/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-08

. akt II SA/Lu 564/16 p o s t a n a w i a zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że przyznać uczestnikowi O. D. prawo pomocy poprzez zwolnienie go od kosztów...
referendarza sądowego z dnia 10 stycznia 2017 r., sygn. akt II SA/Lu 564/16., Wskazanym postanowieniem odmówiono uczestnikowi przyznania prawa pomocy na jego wniosek z dnia 25...
1   Następne >   +2   +5   7