Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 1988/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

stróża nocnego w kwocie 600 zł netto miesięcznie. Żona skarżącego pozostaje bez pracy. Ponadto skarżący oświadczył, iż pobiera szereg świadczeń z ośrodka pomocy społecznej...
okresowy z powodu niepełnosprawności syna skarżącego w wysokości 221,75 netto zł miesięcznie (załączono decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzającej powyższe...

VI SA/Wa 1418/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-07

z tego tytułu dopłat bezpośrednich z funduszy unijnych. Rodzina skarżącego otrzymuje natomiast pomoc z [...] Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w postaci zasiłków celowych...
udzielanych przez ośrodek pomocy społecznej. Mając na względzie zwykłe koszty utrzymania, stwierdzić należy, iż w takiej sytuacji nie jest możliwe poczynienie przez ubiegającego...

VI SA/Wa 646/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

z pomocy społecznej, pobierając dodatek mieszkaniowy w wysokości 193,29 zł miesięcznie, w tym 72,06 zł ryczałtu na zakup opału (załączono decyzję Prezydenta [...] z dnia...
pozostaje bez stałej pracy, utrzymuje się z prac dorywczych, z których uzyskuje dochód w kwocie 550 zł miesięcznie i korzysta z pomocy społecznej, pobierając dodatek...

VI SA/Wa 645/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

. Korzysta z pomocy społecznej, pobierając dodatek mieszkaniowy w wysokości 193,29 zł miesięcznie, w tym 72,06 zł ryczałtu na zakup opału (załączono decyzję Prezydenta...
, gdy skarżący pozostaje bez stałej pracy, utrzymuje się z prac dorywczych, z których uzyskuje dochód w kwocie 550 zł miesięcznie i korzysta z pomocy społecznej, pobierając dodatek...

VI SA/Wa 1156/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-26

[...] lipca 2014 r. decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. z dnia [...] sierpnia 2014 r. W uzasadnieniu ww. decyzji podniesiono m.in., że skarżący ma ustalony...
postępowania sądowego. W szczególności decyzja o przyznaniu bezterminowo zasiłku stałego, wydana na podstawie ustawy z dnia [...] marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst...

VI SA/Wa 223/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-27

zasiłek stały w wysokości 604 zł netto miesięcznie wypłacany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w [...]., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
stałego, wydana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), potwierdza trudną sytuację...

VI SA/Wa 1184/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-18

ostatnich trzech miesięcy,, e) oświadczenia, czy skarżąca korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej,, f) sprecyzowania formy pomocy (polegającej na zabezpieczeniu...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi M. M. na decyzje Urzędu Patentowego...

VI SA/Wa 2241/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-04

składek na ubezpieczenie rolników. Przesłał także decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie której udzielono skarżącemu pomocy w postaci zasiłku celowego...
4,23 ha przeliczeniowego. Warto przy tym zauważyć, iż ustawa o pomocy społecznej przyjmuje domniemanie prawne, że z jednego hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód...

VI SA/Wa 1184/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-12

) oświadczenia, czy skarżąca korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej,, f) sprecyzowania formy pomocy (polegającej na zabezpieczeniu podstawowej egzystencji), której udziela...
z dnia 21 lutego 2012 r. wskazała, że: nie posiada od kilku lat rachunków bankowych; nie korzysta z żadnej formy pomocy społecznej; teściowa skarżącej zapewnia...

VI SA/Wa 2217/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

Pomocy Społecznej nie odniósł się do okoliczności przejmowania gruntu po zmarłym bracie i wpływu tego faktu na jego sytuację finansową., W wykonaniu zarządzenia...
niejawnym wniosku J. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. R. na postanowienie Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   45