Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 2057/11 - Wyrok NSA z 2013-01-30

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej w drodze...
decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 r., umieszczonych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez W. P. i J. O. Wojewoda stwierdził, że Miasto...

V SA/Wa 2116/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-30

, poz. 539, z późn. zm.), przeznaczoną dla powiatów, które prowadzą lub zlecają prowadzenie ponadgminnych domów pomoc społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci...
zawarł umowę nr [...] o organizowaniu i prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej '[...]' w B. przy ul. [...] ze spółką jawną '[...] M. S, K. S Spółka Jawna' z siedzibą przy ul...

V SA/Wa 2615/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.), przeznaczoną dla powiatów, które prowadzą lub zlecają prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, których przebywają...
Kontroli Skarbowej w L. przeprowadził w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w L. kontrolę zakończoną wynikiem kontroli z dnia [...] listopada 2006 r. wskazującym...

V SA/Wa 368/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

2010 r. po przeprowadzeniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w O. postępowania kontrolnego w zakresie struktury organizacyjnej ośrodka, kwalifikacji kadr i realizacji...
zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm...

V SA/Wa 2517/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

zł, jednocześnie określając termin, od którego należy naliczać w sprawie odsetki., W uzasadnieniu organ I instancji wskazał że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej...
wysokości przyznanego zasiłku celowego nie jest zgodne z wytycznymi określonymi w części II (Zasady udzielania pomocy społecznej osobom lub rodzinom, których budynki mieszkalne...

V SA/Wa 2571/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-12

przez [...] Ośrodek Pomocy Społecznej w K. przy ul. [...]14, (dalej: MOPS) zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r...
. o pomocy społecznej (aktualnie t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.; dalej: ustawa o pomocy społecznej) ustalono, że w roku 2014 otrzymaną dotację celową w kwocie 3 960...

V SA/Wa 1056/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-26

wydatków budżetowych w układzie wykonawczym budżetu Wojewody [...] na 2007 r. w Wydziale Polityki Społecznej [...] Urzędu Wojewódzkiego w dziale Pomoc społeczna i dokonał...
zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w wyniku czego Powiat S. otrzymał dotację celową z budżetu...

III SA/Gl 379/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-18

zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w U. z dnia [...] r. nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie...
w mocy postanowienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w U. (MOPS) z dnia [...] r., nr [...], wyrażające stanowisko wierzyciela, którym uznano za niezasadne zarzuty...

V SA/Wa 2020/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-02

852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2010. Jednocześnie plan zmniejszono o kwotę ... zł, co wynikało z konieczności...
, na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej, postanowieniem z dnia ... września 2011r. nr ..., Wojewoda Małopolski wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zwrotu...

I GSK 217/18 - Wyrok NSA z 2020-10-16

publicznego z zakresu pomocy społecznej 'Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania'. Wynagrodzenie...
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, ze zm., dalej: ustawa o pomocy społecznej)., W dniu 25 sierpnia 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100