Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Lu 563/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-28

pomocy społecznej (dom pomocy społecznej) - zapis planu '[...]'., Z posiadanych przez organ administracji rejestrów i dokumentów wynika, że obiekt pomocy społecznej 'Dom...
. [...] w L. został zaprojektowany, zbudowany i oddany do użytkowania jako dom pomocy społecznej., Z akt sprawy wynika, że inwestorem 'Domu Seniora' jest [...] Spółdzielnia...

II SA/Kr 1902/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-04-28

. 3 i 4 ust l, art. 31 ust 1,2,3 i 4, art. 36, art. 38 ust. l i art. 43 ust l i 3 i ustawy z 29. 11. 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 z późn. zm...
§ l, art. 127 §1 i 2 , art. 129 § l i 2 ustawy z 14. 06. 1960 kpa odmówił A. C. udzielenia pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego w kwocie [...] zł miesięcznie...

II SA/Wr 241/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-24

nr PZ.5581.68.05.2019.2020 zakazującej Domowi Pomocy Społecznej w likwidacji w S. 'eksploatacji Domu Pomocy Społecznej z uwagi na występowanie warunków technicznych nie zapewniających...
. [...] w S. w którym prowadzony był Dom Pomocy Społecznej w likwidacji w S., funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w K. ustalili szereg...

II OSK 1162/20 - Wyrok NSA z 2020-09-09

zamienny obejmujący przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku przy ul. [...] we Wrocławiu na Dom Pomocy Społecznej i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót...
m.in. domy opieki i pomocy społecznej oraz domy rencisty. Z analizy przełożonego projektu wynika, że przedmiotowa inwestycja polega w istocie na wykonaniu obiektu hotelowego...

II SA/Rz 203/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-29

. W uzasadnieniu wniosku o prawo pomocy podniesiono, że rodzina utrzymuje się z niskiej emerytury oraz pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo niskie...
z pomocy społecznej. Fakt przyznania tego zasiłku przez organ pomocy społecznej uwiarygodnia twierdzenia stron o ich złej sytuacji majątkowej. Organy pomoc społecznej dysponują...

II SA/Wr 803/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-04

budynku przy ul. [...][...] we [...] na Dom Pomocy Społecznej i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, sprostowanej postanowieniem nr [...] z dnia [...] maja...
., przedmiotu inwestycji - zmiana funkcji obiektu z Domu Pomocy Społecznej na obiekt hotelarski z przeznaczeniem na pobyt długookresowy dla osób starszych z nieograniczoną...

II SA/Lu 346/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-19

bez wymaganego pozwolenia na budowę., Zgodnie z oświadczeniem pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obiekt został ustawiony na ww. działce przez Urząd Gminy w 2000 r...
sprawie podstawę do uznania Gminy Głusk za inwestora przedmiotowego obiektu budowlanego dało oświadczenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk spisane...

II SA/Lu 745/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-22

tych wydatków wynosi [...] zł. Skarżący nadesłał również odpisy decyzji właściwego ośrodka pomocy społecznej,, z których wynika, iż sześcioro dzieci skarżącego objęta...
z pomocy społecznej w formie dożywiania stwierdzić należy, iż organ pomocy społecznej obowiązany jest udzielić odpowiedniego świadczenia z tej pomocy, gdy nastąpi jedna...

VII SA/Wa 743/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-21

., Z treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż A. K. jest osobą bezdomną, nie posiada mieszkania. Utrzymuje się ze środków otrzymywanych z pomocy społecznej...
., ponadto około 250 zł. otrzymuje z pomocy społecznej. Wskazała wydatki - 33 zł. telefon, 100 zł. - gaz, leki - 25 zł. Reszta dochodów przeznaczana jest na żywność...

VII SA/Wa 455/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-30

się z córką ze wskazanych wyżej dochodów. Korzysta z pomocy gminnego ośrodka pomocy społecznej. Podkreśliła, że nie może podjąć pracy stałej z uwagi na wiek ( 54 l...
uzyskuje pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,, - czy podejmuje prace dorywcze, sezonowe, umowy zlecenia, a jeśli tak, to jakie uzyskuje z tego tytułu dochody...
1   Następne >   +2   +5   +10   100