Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1475/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-29

ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, w brzmieniu ustalonym w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz...
. U. Nr 203, poz. 1966), z dniem 1 stycznia 2004 r. Krajowy Ośrodek [...] dla [...] w D. stał się regionalnym domem pomocy społecznej o charakterze specjalistycznym okresowego...

I SA/Wa 1356/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09

.) - przekazał na rzecz Powiatu S. nieruchomość będącą we władaniu Domu Pomocy Społecznej w P., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr [...] o pow. [...] ha, uregulowaną...
art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające (...), bowiem w jej uzasadnieniu czytamy: '...Powiat S. wraz z przejęciem Domu Pomocy Społecznej w P...

I SA/Wa 1476/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-29

skargi strona skarżąca powołała się na art. 55g ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.), który w ust. 2...
nie ustosunkował się w żaden sposób do tego przepisu tak, jak gdyby go nie było. Zdaniem strony skarżącej wskazany art. 55g ustawy o pomocy społecznej stanowił przepis szczególny...

I SA/Wa 1176/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

nr [...], zlokalizowane na spornej nieruchomości. Nieruchomość ta służy jednocześnie do realizacji zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w istniejącej tam Placówce Opiekuńczo...
- Wychowawczej w [...], prowadzącej działalność w zakresie pomocy społecznej. Status prawny tejże Placówki uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2012 r., a więc 3 lata po wejściu...

I SA/Wa 884/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat [...] nieodpłatnie prawa własności mienia Skarbu Państwa, będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej...
. przez Powiat [...] nieodpłatnie prawa własności mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej w [...], obejmującego: 1. nieruchomość położoną w obr...

I SA/Wa 70/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-26

rodziny jest pomoc pieniężna wypłacana z ośrodka pomocy społecznej w wysokości około [...] zł, pomoc od [...] w wysokości [...] zł, dodatek [...] w wysokości [...] zł...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. D. i R. D. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia...

I SA/Wa 216/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

bez prawa do zasiłku. Utrzymuje się z pomocy społecznej i z pracy dorywczej z której uzyskuje dochód w wysokości około [...] zł miesięcznie. Dodał, że z uwagi na wiek...
do przyznania mu prawa pomocy w żądanym zakresie. Skoro nie pracuje i utrzymuje się w zasadzie z pomocy społecznej nie ulega wątpliwości, że spełnia przesłanki do przyznania...

I SA/Wa 463/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-31

. 872 ze zm.). Wojewoda podniósł fakt, że przedmiotowe nieruchomości stanowiły własność Skarbu Państwa i znajdowały się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w S...
odpisem z księgi wieczystej KW Nr [...] właścicielem przedmiotowych nieruchomości był Skarb Państwa. Pozostawały one w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w S., który został...

I SA/Wa 2027/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-06

, że wnioskodawca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i utrzymuje się z zasiłku stałego przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości [...] zł netto...
przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest trudna., Stwierdzono, że wnioskodawca przy wysokości uzyskiwanego dochodu nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów...

I SA/Wa 1222/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-27

z pomocy społecznej (dodatek mieszkaniowy oraz zasiłki celowe i okresowy) w wysokości [...] zł miesięcznie. Poza mieszkaniem o powierzchni [...] m² nie posiada on żadnego...
oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Sytuacja majątkowa skarżącego - utrzymującego się ze świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej - jest trudna i nie jest on w stanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   20