Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bk 410/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-20

o wymeldowanie H. W. z pobytu stałego w lokalu położonym w Ł. przy ul. [...]. W ww. zawiadomieniu wskazano, że H. W. przebywa w Domu Pomocy Społecznej w T., a lokal...
. W. (w piśmie z [...] grudnia 2018 r. zaoferowała bowiem Burmistrzowi Ł. lokal przy ul. [...]w Ł. w zamian za dopłatę do pobytu w Domu Pomocy Społecznej w T., gdzie została...

III SA/Lu 805/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-19

. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Obecnie C. K. swoje życie koncentruje w Domu Pomocy Społecznej 'K...
społecznej, gdzie zameldowany jest na pobyt czasowy, do dnia [...] listopada 2014 r. Dodał, że nie wyprowadził się dobrowolnie, lecz z uwagi na to, że potrzebował pomocy...

IV SA/Wa 1221/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

wypełniony formularz wniosku (PPF) oraz zaświadczenie wystawione przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. z dnia [...] lipca 2012 r., z którego wynika...
, że H. Z. bierze udział w projekcie systemowym pod nazwą [...], W dniu [...] maja 2012 r. ośrodek pomocy społecznej podpisał ze skarżącą tzw. kontrakt socjalny., Skarżąca...

III SA/Kr 1604/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-25

., został on umieszczony w Domu Pomocy Społecznej przy ul. [...] w K. Organ I instancji powołał art. 35 ustawy o ewidencji ludności i wyjaśnił wynikające z tego przepisu...
dowodowego zebranego w sprawie wynika, że K. O. został umieszczony w Domu Pomocy Społecznej, pomimo braku jego zgody, w związku ze wskazanym wyżej postanowieniem Sądu...

IV SA/Wa 397/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

formularza wniosku świadczenia z pomocy społecznej. W areszcie śledczym nie jest zatrudniony odpłatnie. Nie posiada nieruchomości, wartościowych przedmiotów, oszczędności...
w celu pełnienia ról społecznych., Przed końcem marca 2007 r. skarżący otrzymywał świadczenia z pomocy społecznej, które z zasady służą umożliwieniu przezwyciężenia trudnych...

IV SA/Wr 477/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-27

z dnia 11 kwietnia 2006r., sygn. akt RIIINs 136/06, zezwalającego ówczesnemu kuratorowi R. K. - M. K. na umieszczenie go w domu pomocy społecznej., W dniu 1 kwietnia 2009r...
. zeznania do protokołu złożyła T. M., która oświadczyła, iż jest pracownikiem socjalnym Domu Pomocy Społecznej przy ul. [...] we W. i została upoważniona przez Z. K...

III SA/Lu 529/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-22

oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135, poz.950), kryterium dochodowe stanowiące jedną z przesłanek uprawniających do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej...
to kwota dochodu brutto, natomiast ustawa o pomocy społecznej precyzując sposób ustalania dochodu wskazuje (art. 8 ust. 3 cytowanej ustawy), iż oblicza...

IV SO/Wr 21/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-11

Społecznej w kwocie 238,50 zł., Wraz z formularzem wniosku A. P. przedłożyła do akt sprawy decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie...
przyznania jej świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego od lipca do września 2010 r., W sprawie zważono, co następuje., Stosownie...

III SA/Lu 530/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-15

oraz zasiłki otrzymywane z [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości [...] zł. Dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi zatem [...] zł. W urzędowym...
. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) w związku z § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów...

IV SA/Wa 176/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-11

., a także z nadesłanych na wezwanie zaświadczenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] W. z dnia [...] marca 2016 r. i dodatkowego oświadczenia z dnia 1 kwietnia...
się pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] W. W okresie od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r. wypłacono mu zasiłek celowy w wysokości 40 zł. Ponadto...
1   Następne >   +2   +5   +10   100