Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

III SAB/Wr 4/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-27

dotychczas zasiłków z Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w oparciu o dotychczasowy staż pracy, i naliczone okresy składkowe i nieskładkowe...
niejawnym sprawy ze skargi Z. R. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie niewydania zaświadczenia postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia [...] r...

VI SA/Wa 841/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-17

do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych (nr 35) z dnia 29 października 1998 r. Zdaniem Towarzystwa wskazany stenogram jest istotny w sprawie...
normy prawnej w oderwaniu od kontekstu ustawy, jak i całego systemu prawa oraz, że interpretacja prawa musi uwzględniać zarówno tekst prawa jak i społeczny sens...

III SA/Gl 326/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-11

Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wypadkowego, chorobowego...
i macierzyńskiego uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z [...] r. nr [...], Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: 'KRUS') ‒ działając na podstawie art. 138 § 1...