Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Ke 824/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-11-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w [...] na zalecenia pokontrolne Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie oceny zgodności...
zatrudnienia zastępcy dyrektora domu pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. W piśmie z dnia [...], skierowanym do Dyrektora Domu...

II SA/Ke 834/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-11-30

dyrektora domu pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami postanawia: I. odrzucić skargę; II. zwrócić D. Ś. kwotę [...](dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu...
. 1092), art. 22 pkt 8 i art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.), dalej jako 'u.p.s.', oraz rozporządzenia...

III SA/Gl 791/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-17

, o których mowa:, 1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;, 2) osobom prawnym i jednostkom...
zastępczej lub pomocy społecznej., Do zlecania realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

IV SA/Wr 457/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia 31 lipca 2012 r. nr NK-N12.4131.3492012.BSZ2 Wojewoda...
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Udaninie., W dniu 28 września 2012 r. Rada Gminy Udanin podjęła uchwałę nr XXII/87/2012, którą uwzględniła zarzuty...

II OZ 815/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Domu Pomocy Społecznej [...]w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13...
lipca 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 2368/19 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi Domu Pomocy Społecznej [...] w K. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...

VII SA/Wa 1893/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-18

Ośrodka Pomocy Społecznej w J. z dnia [...] grudnia 2016r. w przedmiocie przyznanego wnioskodawcy świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz decyzji...
. po rozpoznaniu wniosku K. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] lipca 2017r...

VII SA/Wa 1895/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

). Nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Dodała, że nie może wykorzystywać nieruchomości o pow. 2,845 ha z powodu braku dojazdu do niej. Do wniosku załączono szereg kopii...
rachunków i faktur, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...], odpis orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o stanie zdrowia, dowody...

VII SA/Wa 891/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

). Nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Dodała, że nie może wykorzystywać nieruchomości o pow. 2,8425 ha z powodu braku dojazdu do niej. Do wniosku załączono szereg...
kopii rachunków i faktur, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ż., kopię decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, kopię...

III SA/Gl 697/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-16

(w tym społecznych, gospodarczych czy przestrzennych) pozyskano z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Żory czy Policji., Z wyników...
wolnego i rozwijania pasji i zainteresowań. Uwzględniając negatywny stosunek mieszkańców osiedla do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po konsultacjach ze Śląskim Urzędem...

VII SAB/Wa 124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

rachunku bankowego, nie otrzymuje świadczeń z pomocy społecznej., W sprawie zważono, co następuje., Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu...
. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. P. na przewlekłość postępowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanawia: przyznać J. P. prawo pomocy poprzez...
1   Następne >   +2   +5   +10   24