Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 827/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym...
o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy i obejmuje m.in. sprawy pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej przewiduje...

III OSK 7469/21 - Wyrok NSA z 2022-12-20

i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) - dalej: 'u.p.s.'., W toku badania legalności przedmiotowej...
w treści Programu osłonowego normy mogą być kierowane wyłącznie do jednostek struktury pomocy społecznej, nie zaś do podmiotów pozostających poza tymi strukturami...

IV SA/Wa 2733/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-04

pomocy społecznej otrzymując zasiłek w wysokości 530 zł. W okresie wstrzymania zasiłku wnioskodawca żył dzięki pomocy osób bliskich, które pożyczały mu pieniądze. Opłaty...
przedmiotowy wniosek skarżący nadesłał szereg dokumentów źródłowych obrazujących jego aktualną sytuację materialną, w tym decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P...

IV SA/Wa 2135/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-05

(Dz.U. z 2013 r., poz. 594), dalej ustawa s.g. i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), dalej ustawa...
o p.s., Rada przyjęła, że:, a) celem programu jest ustalenie zasad przyznawania pomocy finansowej mieszkańcom gminy B., korzystających z pomocy społecznej, udzielanej...

IV SA/Wa 1329/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

. 1270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., skarżący przedstawił ponadto m.in.: 1) kopię decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z [...] czerwca 2009 r...
dziecka w rodzinie wielodzietnej, 2) kopię decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z [...] września 2009 r. w sprawie odmowy przyznania świadczenia...

IV SA/Po 1083/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-11

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)., W dalszej części uzasadnienia strona podniosła, że przedmiotowemu Programowi wadliwie...
charakteru, gdyż znajduje oparcie w art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, który upoważnia do tworzenia i realizacji programów osłonowych w materii należącej...

IV SA/Wa 1589/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-27

w umiarkowanym stopniu i nie jest zatrudniony. Otrzymuje świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego w wysokości 251,02 zł miesięcznie. Żona skarżącego...
dwuosobowej rodziny. Potwierdza to fakt otrzymywania przez A. L. świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, który przyznawany jest w oparciu o kryterium niskiego...

II SA/Kr 1561/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-25

roku skarżący otrzymał dopłaty obszarowe oraz 'górskie' w łącznej kwocie 1.800 zł. Od czerwca 2015 roku jest on zmuszony do korzystania z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy...
od nieruchomości 110 zł i ubezpieczenie 45 zł rocznie., Do wniosku skarżący załączył następujące dokumenty: opinię Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia 12 stycznia 2016...

II SA/Gl 1517/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-19

. Obecnie posiada dochód netto w kwocie 811,60 zł (emerytura w kwocie 589,59 zł oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 222,01 zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B. przy ul...
. [...] poinformował, że od [...] marca 2019 r. przebywa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pełny koszt pobytu wynosi 3738,00 zł miesięcznie. W miesiącu marcu poniósł...

IV SA/Po 310/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-15

. i świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek rehabilitacyjny, dodatek dla rodziny wielodzietnej) uzyskiwane...
opieki nad córką cierpiącą na porażenie mózgowe, padaczkę i retinopatię. Skarżący wyjaśnili, iż z pomocy społecznej przeznaczane są w całości na lekarstwa, dojazdy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100