Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 94/09 - Wyrok NSA z 2010-01-14

- asystenta w trybie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 ze zm.), lecz pomimo wysyłanych pism nie uzyskał żadnej...
uznał, że skarga na bezczynność jest w pełni zasadna albowiem ani Burmistrz Czchowa ani Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w żaden sposób nie odpowiedziały na wniosek...

II SA/Op 348/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-08-26

względów korzysta z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w [...], a uzyskiwany zasiłek w wysokości 416,43 zł, jest jedynym źródłem jego utrzymania. Oświadczył...
., wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w [...], z którego wynika, że Z. K. znajduje się w trudnej sytuacji materialno - bytowej i zdrowotnej, posiada orzeczony umiarkowany...

II SA/Po 1025/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-30

prowadzi swoje gospodarstwo domowe. Jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Korzysta z pomocy społecznej w postaci...
zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Utrzymuje się z zasiłków pomocy społecznej oraz prac dorywczych. Jest osobą zadłużoną, nie jest w stanie spłacać ciążących...

II SA/Lu 747/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-22

netto. Skarżący wraz z rodziną korzystał z wsparcia w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania.' oraz innych świadczeń z pomocy społecznej., Do wniosku...
dołączono zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej oraz decyzje tego ośrodka poświadczające korzystanie ze wsparcia pomocy społecznej. Dołączono też decyzję KRUS oraz umowę...

II SA/Po 351/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-11-08

do zasiłku,, - kserokopię decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] roku o przyznaniu J. K. zasiłku okresowego w kwocie [...] zł w okresie...
dnia [...] roku do dnia [...] roku;, - kserokopię kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] roku przyznaniu J. K. zasiłku okresowego w kwocie [...] zł...

II SA/Kr 861/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-08

z tego źródła wynosi około [...] zł rocznie. Skarżący nie korzysta z dopłat unijnych. Rodzina nie korzysta z pomocy społecznej i nikt nie jest zarejestrowany w urzędzie...
, umowy o wywóz odpadów komunalnych stałych wraz z dowodem wpłaty składki, faktury za wywóz ścieków wraz z dowodem wpłaty, decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w L. o przyznaniu...

II SA/Rz 313/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-08

potwierdza fakt nie korzystania z pomocy społecznej przez wnioskodawcę oraz jego rodzinę. Wnioskujący spełnia kryterium dochodowe otrzymania jednego z zasiłków...
przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej. Rodzina przy tak niskich dochodach wobec obecnego poziomu cen i opłat, aby żyć na granicy utrzymania koniecznego, musiałaby korzystać...

IV SA/Wa 3275/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-10

ze świadczeń z pomocy społecznej - jeżeli tak to z jakich i w jakiej wysokości,, - korzystają z pomocy finansowej lub rzeczowej rodziny lub znajomych - jeżeli tak to z jakiej...
organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej;, 7. kopii decyzji właściwego organu administracji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego...

IV SA/Wa 2505/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-20

. Uzyskuje dochód ze świadczenia rentowego w wysokości 619,50 zł netto miesięcznie. Otrzymuje także świadczenia z ośrodka pomocy społecznej w wysokości 153 zł miesięcznie...
jej przez ośrodek pomocy społecznej mogą pozwolić co najwyżej na zaspokojenie podstawowych kosztów utrzymania. Nie dysponując przy tym ani zasobami pieniężnymi, ani wartościowymi...

II OZ 78/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-29

ha (wskazując, że są to nieużytki rolne). Ponadto oświadczył, że nie uzyskuje żadnego dochodu, nie korzysta z pomocy społecznej, nie ma zasobów pieniężnych...
do spraw zdrowia lub opieki społecznej jednostkę organizacyjną gminy, skarżący oświadczył, iż jest kawalerem, osobą samotną, nie korzysta z pomocy społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100